Farklı Sulama Yöntemlerinde Elma Ağaçlarının Su Tüketimi

KÖKSAL İlhami;YILDIRIM
2000 Journal of Agricultural Sciences  
Özet : Bu çal ış mada, 1993-1995 y ı lları aras ı nda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ara ştı rma ve Uygulama Çiftliğinde bulunan elma bahçesinde, Starkspur Golden Delicious çe ş idi elma ağaçları , damla, a ğaç alt ı mikro ya ğ murlama ve yüzey sulama yöntemleri ile sulanm ış , on günlük periyotlar için bitki su tüketimleri ölçülmü ş , dlçülen değerler baz ı su tüketimi tahmin e ş itlikleri ile hesaplanan de ğerlerle karşı laşt ı r ı lm ıştı r. Sonuçta, yüzey sulama yöntemine oranla,
more » ... ntemine oranla, damla sulamada °A 17.2-29.3 (ort. % 23) ve a ğ aç altı mikro ya ğmurlama sulamada % 8.0-18.1 (art. % 13) kadar daha dü ş ük su tüketimleri elde edilmi ştir. Genel olarak, Radyasyon (FAO) yönteminin sa ğ l ı kl ı bitki su tüketimi tahminleri verdiğ i bulunmuştur. Solar radyasyon de ğerlerinin bulunmad ığı koş ullarda bitki su tüketiminin Hargreaves yöntemiyle hesaplanmas ı önerilmiştir. Bu yöntemlere ili ş kin bitki katsay ı ları verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Elma ağacı , damla sulama, a ğaç alt ı mikro ya ğ murlama sulama, yüzey sulama, bitki su tüketimi Abstract : In this study, Starkspur Golden Delicious apple trees, in the apple orchard of the Research and Application Farm of Agricultural Faculty, University of Ankara, were irrigated by drip, under-tree micro sprinkler, and surface methods during the years between 1993 and 1995. The decade evapotranspiration values were measured and these values were compared with the values calculated by some estimating methods of evapotranspiration. As a result, the measured evapotranspiration values were lower 17.2-29.9 % (avg. 23 %) in drip irrigation and 8.0-18.1 % (avg. 13 %) in under-tree micro sprinkler irrigation than those in surface irrigation. Radiation (FAO) method gaye more suitable estimation of evapotranspiration. Hargreaves method was suggested to calculate evapotranspiration when solar radiation data were not available. Crop coefficients for these estimation methods were giyen.
doi:10.1501/tarimbil_0000000944 fatcat:lprgtwan7nfppgao26fsubkatm