Frequency of Hepatitis Delta Virus in Hepatitis B Surfaceantigen-positive Patients

Ayfer Yolcu, Nuran Karabulut, Sema Alaçam, Mustafa Önel, Melek Büyük, Mine Güllüoğlu, Ali Ağaçfidan
2019 Viral Hepatitis Journal  
ÖZ Amaç: Dünya genelinde hepatit delta virüsünün (HDV) yaygınlığı coğrafi farklılıklar göstermektedir. Her ne kadar Türkiye'de hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitif olan hastalarda anti-HDV seroprevalans oranları konusunda birçok çalışma olmasına rağmen, bu hasta popülasyonunda HDV-RNA prevalansı ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada HBsAg pozitif olan hastalarda anti-HDV antikorları ve HDV-RNA sıklığının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, Nisan 2015
more » ... e Mart 2017 tarihleri arasında HBsAg-pozitif hastalarda anti-HDV testi çalışılan 2089 hastayı kapsadı. HBsAg-pozitif hastalardan alınan serum örneklerinde anti-HDV testi, enzim bağlı immünosorbent metod kullanılarak yapıldı. Anti-HDV-pozitif hastalarda, HDV-RNA, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile serum örneklerinde analiz edildi. Bulgular: Anti-HDV seroprevalansı %4,1 (85/2089) iken HDV-RNA oranı %2,4 (51/2089) idi. HDV-RNA, anti-HDV pozitif olan hastaların %60'ında (51/85) tespit edildi. Anti-HDV ve HDV-RNA sıklığı 50-59 yaş grubunda en yüksekti. Sonuç: Bu çalışmada HDV sıklığı bölgesel verilerle tutarlı bulundu. HDV viremisi, anti-HDV pozitif olan hastaların sadece %60'ında (51/85) tespit edildi. Anti-HDV antikorları iyileşmeden sonra da pozitif kalabileceğinden dolayı, HDV'nin gerçek prevalansını belirlemek için HDV-RNA'nın araştırılması önemlidir. Anahtar Kelimeler: Hepatit delta virüs, anti-HDV, HDV-RNA, HBV Objectives: The prevalence of hepatitis delta virus (HDV) worldwide shows geographical differences. Although there are several studies on anti-HDV seroprevalence rates in hepatitis B surface antigen (HBsAg)-positive patients in Turkey, studies on HDV-RNA prevalence in this patient population are limited. It was aimed to detect the frequency of anti-HDV antibodies and HDV-RNA in HBsAg-positive patients in this study.
doi:10.4274/vhd.galenos.2018-0018 fatcat:oq2zhctst5av5mbgdzqrhqtiee