ENSURING ACCESS TO PAIN RELIEF AS HUMAN RIGHTS

K. Shapoval-Deinega K., A. Rokhanskiy, O. Riga, A. Penkov
2018 Inter collegas  
ENSURING ACCESS TO PAIN RELIEF AS HUMAN RIGHTSK. Shapoval-Deinega, A. Rokhanskiy, O. Riga, A. PenkovThe article presents the results of a selective study on the access to anesthesia. It has been determined that in most cases the goal of chronic pain management has not been achieved for a long time, the expected level of successful anesthesia has not been achieved in 80-90% of those in need, anesthesia is prescribed formally ("any prescription is a good prescription"), without taking into
more » ... clinical recommendations and clinical guidelines, that is doctors do not adhere to the principles of the WHO regarding the prescription of analgesics, approved by the Order of the Ministry of Health No. 311 as of 15 April 2012 "On the approval and implementation of medical and technological documents for standardization of palliative care in chronic pain syndrome". The authors believe that professional training of doctors requires changes regarding the quality of palliative care in accordance with WHO standards, wide implementation of modern scientific concepts of anesthesia in all areas of medical staff training.Key words: palliative care, anesthesia, human rights. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗНЕБОЛЕННЯ ЯК ПРАВА ЛЮДИНИК. Шаповал-Дейнега, А. Роханський, О. Ріга, А. Пеньков У статті наведено результати вибіркового дослідження щодо забезпечення людини до знеболення. Визначено, що у більшості випадків не досягнута мета лікування хронічного больового синдрому протягом тривалого часу, не досягнуто очікуваного рівня успішного знеболення у 80–90 % осіб, що цього потребують, знеболення призначається формально («щось призначили – і гаразд»), без урахування клінічних рекомендацій та клінічних настанов, тобто лікарі не дотримуються принципів ВООЗ щодо призначення знеболюючих засобів, які містяться у наказі МОЗ № 311від 25.04.2012 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі". Автори вважають, що ротребує змін фахова підготовка лікарів щодо якості надання паліативної допомоги відповідно до стандартів ВООЗ, широкої імплементації сучасних наукових уявлень про знеболення в усі ланки підготовки медичних працівників.Ключові слова: паліативна допомога, знеболення, права людини. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЕЗБОЛИВАНИЮ КАК ПРАВО ЧЕЛОВЕКАК. Шаповал-Дейнега, А. Роханский, О. Рига, А. ПеньковВ статье приведены результаты выборочного исследования по обеспечению человека к обезболиванию. Определено, что в большинстве случаев не достигнута цель лечения хронического болевого синдрома в течение длительного времени, не достигнуто ожидаемого уровня успешного обезболивания в 80-90% лиц, нуждающихся, обезболивания назначается формально ( «что-то назначили - и ладно»), без учета клинических рекомендаций и клинических руководств, то есть врачи не соблюдают принципы ВОЗ по назначению обезболивающих средств, которые содержатся в приказе Минздрава № 311вид 25.04.2012 "Об утверждении и внедрении медико-технологических документов по стандартизации паллиативной медицинской помощи при хроническом болевом синдроме ". Авторы считают, что ротребуе изменений профессиональная подготовка врачей по качеству оказания паллиативной помощи в соответствии со стандартами ВОЗ, широкой имплементации современных научных представлений о обезболивания во все звенья подготовки медицинских работников.Ключевые слова: паллиативная помощь, обезболивание, права человека.
doi:10.35339/ic.5.1.10-18 fatcat:5ib7t7lpmzb27nkcrndwegoz2m