Ηπειρωτική Εστία: μηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις, τεύχος 327-328 (1979) [article]

Δημοσθένης Κόκκινος, University Of Ioannina
2020
1. Έ δ ώ π ρ έπει νά προσέξουμε οτι δ ια τη ρ είτα ι ανάμνηση τοϋ Ασυναίρετου τύπου θυμέομαι, οπου τό εο σ υνεκφ ω νείτα ι σέ ιου. 1. Βλ. Γουίλ Ντυράν «Παγκόσμιος 'Ιστορία τοΰ Πολιτισμού». Μετάφρ. Ά νδρ. Φ ραγγια, τόμ. Α ', σελ. 15. 2. Βλ. Παύλου Εύδοκίμωφ «'Ορθοδοξία». Μετάφραση Μ. Μουρτζοπούλου. 3. Βλ. ΙΙαύλου Εύδοκίμωφ «'Ορθοδοξία». Μετάφραση Μ. Μουρτζοπούλου. '«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 1. Τό πρόίτον τοϋτο γράμμα δέν οιεσώθη άτυχώς. Ή μετάφ ρασ η σί: Ισάριθμους δεκαεπτ«σύλλα(>ους Ιαμβικούς σ τίχους
more » ... εγινε κ α τά τή ν Βκδοση T h . W . A llen, H o m e ri O p era τ . V. O x fo rd 1969. * Σ τ ή ν διάλεκτο τ ή ς Π ίνδο υ δια τη ρ είτα ι ό δω ρικός τύ πος κ αί υπάρχουν, στόν καθημερινό λόγο, πολλές ομηρικές λ έξ εις: Τ ΰνηα ν , ξοιία = ζω ή, τύ χα = τΰ χη , ίά π π α = φ ορά δα.
doi:10.26268/heal.uoi.10077 fatcat:e26etf36prfqdkdernqsu5y25m