İSLAM HUKUKUNDA MÛRİSİNİ ÖLDÜREN KİŞİNİN MİRASÇILIĞI

Suat ERDOĞAN
2018 Journal of International Social Research  
Öz Diğer hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslam hukukunda da mirasçı olma sebep ve şartlarının yanında, mirasçı olmaya mani bir kısım engeller de bulunmaktadır. İslam miras hukuku literatüründe mûrisini öldürmek bu engellerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu konuda tüm hukuk ekolleri, katilin mirasçı olamayacağına dair rivayet çerçevesinde fikir birliği içerisindedirler. Bununla birlikte, mirasa mani olan "katl" in şekil ve türü etrafında farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Çoğunluğun
more » ... dır. Çoğunluğun kanaatine göre, kasıt unsuru olmasa da hatâen öldürmeler de mirasa mani kabul edilirken, söz konusu engeli sadece kasıtlı öldürmelerle sınırlı tutan görüşler de bulunmaktadır. Makalede bu bağlamda dile getirilen görüşler fıkıh usulü ve suç-ceza genel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Abstract As in other legal systems, Islamic law has some obstacles which prevent from being an heir, besides the reasons and circumstances of being an heir. Killing one's own testator is accepted as one of the obstacles in Islamic heritage law literature. In this regard, all legal associations are in a consensus on the rumor that the killer can not be an heir. However, there are different opinions about the type of "katl". According to the majority, there are opinions that mistaken killings are considered as obstacle, although they are not intentional. After all, there are some opinions limited to intentional killings too. The opinions expressed in this context in the article are evaluated within the framework of the general principles of fiqh and crime-punishment.
doi:10.17719/jisr.20185639063 fatcat:zhcge7autbb2hmo65dsneuxy3a