Community policing between the strategy and the basic police training in Serbia

Milos Ivetic
2017 Bezbednost Beograd  
Рад полиције у заједници између стратегије и основне полицијске обуке у Србији Апстракт: Након усвајања Стратегије полиције у заједници 1 (у даљем тексту: Стратегија) и донетог Акционог плана за примену Стратегије за 2015. и 2016. годину, који као документи дају основне смернице од значаја за рад полиције са заједницом, поставља се питање колико је Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке 2 (у даљем тексту: Програм) компатибилан са наведеним документима. С друге стране,
more » ... поставља се и питање колико је основна полицијска обука обухваћена усвојеном Стратегијом, а самим тим и Акционим планом за њену примену. Овај рад управо анализира и даје одговорe на наведена питања. Рад поред увода и закључка обједињује још четири целине: Стратегија рада полиције у заједници; Полицијско образовање; Рад полиције у заједници у Програму Центра за основну полицијску обуку (у даљем тексту: ЦОПО) и Однос Стратегије и Програма ЦОПО. Кључне речи: полиција, рад полиције у заједници, Стратегија полиције у заједници, обука, ЦОПО. * milosivetic@hotmail.com 1 Службени гласник Републике Србије, бр. 43/13. 2 Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке, Београд, 2017. ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ БЕЗБЕДНОСТ 2/2017 131 Рад полиције у заједници између стратегије и основне полицијске ... БЕЗБЕДНОСТ 2/2017 132
doi:10.5937/bezbednost1702130l fatcat:f3tky76lpreshpueayxx6ocjui