Anxiety and Depressive Symptoms in Nurses and Related Factors

Leyla Zengin, Funda Gümüş
2019 Journal of Academic Research in Nursing  
ÖZ Amaç: İnsanlarla iletişimi temel alan meslek olarak tanımlanan hemşirelik, psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı meslek üyelerine diğer mesleklerden daha çok gereksinim duyar. Hemşirelerin psikolojik ve fizyolojik sağlığı hem mesleki sorumluluklarını yerine getirmede hem de sosyal yaşamlarını sürdürmelerini etkiler. Bu çalışma, hemşirelerde anksiyete, depresif belirti ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
more » ... sinde çalışmakta olan hemşirelerde Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 294 hemşire ile tamamlandı. Veriler, kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, minimum, maksimum, ShapiroWilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 32,85±8,41, %67,7'sinin kadın, %63,9'unun evli, %56,1'inin çocuk sahibi, %66,3'ünün üniversite mezunu olduğu belirlendi. Hemşirelerin %68,4'nün orta düzeyde depresif belirti, %51,9'nun orta düzeyde anksiyete belirtisi yaşadığı saptandı. Korelasyona analizi sonucunda, 0,01 düzeyinde BDÖ ve BAE arasında pozitif orta dereceli ilişki hesaplandı (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin orta düzeyde anksiyeteve depresif belirti yaşadıkları, anksiyete ve depresif belirtilerin birbirini etkilediği belirlendi. Hemşirelerin, anksiyeteve depresif belirti düzeylerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin yerine getirilmesi önemlidir. Anahtar kelimeler: Anksiyete, depresif belirti, hemşire ABSTRACT Objective: Nursing, which is defined as the profession that is grounded in interactive communication with people, requires professionals who are healthy from psychological and physiological aspects more than other professions. The psychological and physiological health of nurses has an impact both on their fulfilment of professional responsibilities and maintaining social lives. This study was conducted on determining symptoms and factors associated with anxiety and depressive symptoms in nurses Methods: The study was carried out with nurses who were working in Diyarbakır Maternity and Children Hospital between March-April 2018, as a cross-sectional, descriptive and relationsearcher study. The study was conducted with 294 nurses who accepted to participate in the study without a sample selection. Results : The mean age of the nurses who participated in the study was 32.85±8.41years and, 67.7% of them were female, while 63.9% of them were married, 56% of them had a child, and 66.3% of them were university graduates. It was identified that 68.4% of the nurses demonstrated moderate level of depressive symptoms, 51.9% of them had moderate level of anxiety symptoms. As a result of the correlation analysis, a positive moderate level relationship was calculated between BDI and BAI at a 0.001 level (p<0.05). Conclusion: It was determined that nurses experience a middle level of anxiety and depressive symptoms, and anxiety and depressive symptoms affect each other. Therefore, it is essential to determine anxiety and depressive symptom levels of nurses and implement protective measures.
doi:10.5222/jaren.2019.40469 fatcat:uwoz5vln4rgulpx6tgz6ooerw4