A case of granular cell tumor of cecum
盲腸か粒細胞腫の1例

Eiji HAMAJIMA, Toshiyuki SUZUKI, Nobuo YOSHIOKA, Yutaka OGAWA, Makoto TANIKAWA, Soichi NAKAMURA, Toshiyuki YOSHIKAWA, Takio YOKOI, Hiroaki YOSHIKANE
1997 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.94.27 fatcat:3qibu5aqenfspfxwc2gtosaymy