Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych

Seweryn Cichoń
2012 Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów  
Ze względu na fakt, iż usługi świadczone są również na rynku, w artykule dokonano próby interpretacji istoty rynku usług w ujęciu ekonomicznym, konsumpcyjnym, marketingowym, podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalno-strukturalnym i systemowym. Scharakteryzowano usługi edukacyjne szkoły wyższej w odniesieniu do poszczególnych rynków usług. Zauważono, że na rynku świadczenia usług najważniejszy jest konsument, który go uznaje lub – nie. Wyróżniono zatem i omó- wiono poszczególne elementy składowe
more » ... elementy składowe konsumpcji usług. Dostrzeżono fakt, iż świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie jest skutecznym wyznacznikiem w walce z konkurencją. Szkoła wyższa, aby być konkurencyjną na rynku usług edukacyjnych, musi spełniać wiele kryteriów, które również zostały scharakteryzowane w artykule. Stwierdzono, że marketing bezpośredni jako interaktywny system marketingowy doskonale sprawdza się w obszarze usług edukacyjnych. Dokonano jego klasyfikacji w podziale na instrumenty i omówiono poszczególne z nich.
doi:10.5604/01.3001.0009.6268 fatcat:2bqclvg3vzbhpfvn7lb2vccspu