Katarzyna barańska

Uniwersytet Jagielloński
unpublished
Obcy w muzeum. o obecności mniejszości i wykluczonych w działaniach muzealnych-przykład romów S twierdzenie, że obraz współczesnego świata przedstawia skomplikowany i wielokulturowy wzór, jest ocierającą się o banał oczywistością, powszech-nie rozpoznaną i niewymagającą dowodzenia. Taki stan rzeczy jest efektem przede wszystkim wzrastającej mobilności ludzkiej, której powody można multi-plikować, a skutki stają się niekiedy trudne do uchwycenia i zdefiniowania. Chwi-lowe lub stałe zmiany
more » ... bytowania przez niektórych stają się trudnym wy-zwaniem dla nich samych, ale także dla tych, którzy pozostają w miejscu, stanowiąc punkt odniesienia dla tych wędrujących. Bauman mówił o "włóczęgach" i "tury-stach", postrzegając przyczyny i konsekwencje ich przemieszczania się [Bauman 2000], a jego refleksje należałoby uzupełnić poprzez zauważenie także i tych, któ-rzy pozostają w miejscu. Są oni bowiem nieustannie wystawiani na swoiste próby z jednej strony wynikające z faktu konieczności "przyjmowania" nowych miesz-kańców lokalnego terytorium, z drugiej zaś stanowią "tych, którzy pozostali" i trwa-ją w oczekiwaniu na powroty owych wędrujących. Dla niektórych tożsamość jed-nostkowa i zbiorowa będzie więc nadal związana z lokalnością, dla innych zaś stanie się przedmiotem negocjowania i budowania nowych relacji w obrębie których należy się zdefiniować i przyjąć odpowiednią rolę społeczną do odegrania. Współ-cześnie wydaje się to tak oczywiste, że niemal nie wymagające wspomnienia. Skomplikowane relacje międzyludzkie komplikują się jeszcze bardziej w rze-czywistości współczesnej, w której, z wzrastającą częstotliwością, mówimy nie
fatcat:t275h64xqfd2hhtgk5qkt2ozxm