Social and hygienic analysis of occupational morbidity forming mechanisms in coal miners, prophylactic measures
Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики

V.V Mukhin, Institute of Medico-Ecologict' Problems of Donbass and Coal Mining Industry, Donetsk, G.S. Perederiy, A.V. Basanets, N.M. Kharkovenko, Institute of Medico-Ecologict' Problems of Donbass and Coal Mining Industry, Donetsk, Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv, Institute of Medico-Ecologict' Problems of Donbass and Coal Mining Industry, Donetsk
2006 Ukrainian Journal of Occupational Health  
11нститут мелико-еколоriчних проблем Лонбасу i вуriльно·i промисловостi, м. Лонеuьк 2Jнститут мелиuини npaui АМН Укра·iни, м. ки·iв Проаналiзовано стан професiйноl захворюваностi гiрникiв вугiльно"i галузi у динамiцi спостереження за 1991-2003 роки i визначено, що U: рiвень становить 70-80% вiд загально"i професiйноl захворюваностi в Украlнi. Рiвень про фесiйноl захворюваностi у зазначенiй галузi характеризувався двома хвилями з пiками в 1994 i 2001 роках. Найви щому ризику розвитку професiйних
more » ... захворювань серед шахтарських професiй пiдлягають забiйники. Представле но аналiз механiзмiв формування професiйно"i захворюваностi з урахуванням U: гiгiенiчних, соцiальних i правових чинникiв i залропоновано заходи щодо U: профiлактики. Ключовi слова: професiйна захворюванiсть гiрникiв, вугiльнi шахти, соцiально-гiгiенiчний аналiз, профiлактика Вступ Сучасний стан вугiльних шахт Украiни € зумов леним погiршенням гiрничо-геологiчних умов вiд працювання вугiльних пластiв, старiнням шахтного фонду i стацiонарного гiрничошахтного обладнан ня, дефiцитом квалiфiкованих кадрiв i незадовiль ним станом охорони працi [2]. За даними Департаменту вугiльноi промислово стi Мiнпаливенерго Украiни, середня глибина роз робки корисних копалень перевишу€ 720 м, 30 шахт працюють на глибинi понад 1000 м. Приблизно 90% шахт€ газовими, 60% -небезпечними щодо вибуху вуriльного пилу, 45% -схильними до газодинамiч них явищ, 25% -до самозаймання вуriлля. В 30% очисних i пiдrотовчих вибоiв температура повiтря перевишу€ санiтарнi норми. Починаючи вiд 1992 ро ку i дотепер вiдбулося зниження обсягiв добичi ву гiлля з 133,6 млн. тонн до 80, 1 млн. тонн [ 11]. Несприятлива динамiка стану здоров'я працюю чих на пiдприЕмствах вугiльноi галузi вiдбива€ вплив на ix органiзм комплексу шкiд,пивих i небез печних чинникiв виробничого середовища i трудо вого процесу, а саме: пилу, шуму, вiбрацii, нагрiва ючого мiкроклiмату, важкоi i напруженоi працi у незручнiй або фiксованiй робочiй позi в умовах об меженого простору з ризиком д/IЯ власного життя i ризиком за безпеку iнших осiб [5, 13]. Зростання добичi вугiлля до 11 О млн. тонн у 201 О роцi, що заплановано Програмою « Украiнське ву гiлля » та затверджено Постановою Кабiнету Miнic-трiв Украiни вiд 10.09.2001 р. № 1205, буде вiдбува тися в умовах значного погiршення гiрничо-геоло гiчних умов працi, постарiння кадрового складу пра цюючих через недосконалу стратегiю розвитку галу зi, низьку оплату працi у галузi, складну демографiч ну ситуацiю в краiнi тощо [ 12 ]. Це негативно вплива тиме на вугiльне виробництво i охорону працi. Матерiали i методи дослЩжеиь Аналiз розповсюдженостi захворювань у вугiльнiй промисловостi проводили за даними Центру медич ноi статистики МОЗ Украiни, а також з використан ням бази даних AIC « Профзахворюванiсть » МОЗ Украiни. Оцiнку механiзмiв формування професiй ного здоров'я проводили на пiдставi системного ана лiзу даних в межах моделi двоконтурного управлiння соцiальними процесами. Статистичнi данi оцiню вали за методами параметричного аналiзу. Результати дослЩження та ix обrоворення Коли йдеться про офiцiйну статистику професiй н6i захворюваностi, суспiльство бачить лише неве лику частину негативних наслiдкiв впливу неспри ятливих умов працi на здоров'я працюючих -« над водну частину айсбергу » [6]. Це пiдтверджу€ться динамiкою професiйноi захворюваностi в краiнi за останнi 13 рокiв. Початок 90-х рокiв вiдзначався соцiально-економiчною кризою i розпадом СРСР. У цей час у молодiй Украiнськiй державi, яка щойно отримала незалежнiсть, iнтенсивно вiдбувалися 63
doi:10.33573/ujoh2006.02.063 fatcat:ijugtfhtvfedlehfh7nxmalueq