Restoration of Potent Protein−Tyrosine Phosphatase Activity into the Membrane-Distal Domain of Receptor Protein−Tyrosine Phosphatase α†

Arjan Buist, Yan-Ling Zhang, Yen-Fang Keng, Li Wu, Zhong-Yin Zhang, Jeroen den Hertog
1999 Biochemistry  
doi:10.1021/bi981936b pmid:9893986 fatcat:5nyowbun2nclbhbyuq7gpz2tme