Balık Unu Yerine Gümüş Balığı (Atherina boyeri) Unu Kullanımının Aynalı Sazan (Cyprinus carpio) Yavrusunun Büyümesi, Yem Kullanımı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Eff ect of Replacement of Fishmeal with Sand Smelt (Atherina boyeri) Meal on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mirror Carp Fry (Cyprinus carpio)

Erkan GÜMÜŞ
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
A 13-week feeding experiment was conducted to evaluate potential use of sand smelt meal (SSM) as a replacement of fishmeal in diets for mirror carp fry Cyprinus carpio (0.29±0.06 g fish -1 ). Three groups were fed to apparent satiation twice daily each of five isonitrogenous (41%; dry matter) and isoenergetic (15.75 MJ DE kg -1 ) diets formulated to include 0, 25, 50, 75, and 100% of fishmeal protein being substituted by SSM. The results indicate that growth performance and feed utilization
more » ... eed utilization efficiency for fish fed diets containing SSM up to 75% were similar (P>0.05) to the control diet, except for fish fed the 100% SSM diet. The dietary treatments aff ected significantly (P<0.05) the hepatosomatic and viscerosomatic indices of fish. There were no significant diff erences in body composition following inclusion level of SSM. Apparent digestibility coefficients (ADC) of dry matter, lipid and energy were not aff ected by dietary treatments. However, the ADC of protein for fish fed the %75 SSM diet was higher than the others. These results indicate that up to 75% of fishmeal protein can be replaced by SSM in diets for carp fry without adverse eff ects on growth, feed utilization and body composition. Özet Bu çalışma, balık unu yerine gümüş balığı ununun (GBU) aynalı sazan (Cyprinus carpio, başlangıç ağırlık: 0.29±0.06 g balık -1 ) yavru yemlerinde kullanım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Balık unu proteininin %0, 25, 50, 75 ve 100'ü oranında GBU proteini ilave edilerek protein (%41, kuru ağırlık) ve enerji (15.75 MJ SE kg -1 ) oranları eşit beş farklı yemlerle akvaryumdaki balıklar üç tekrarlı olarak 13 hafta süreyle beslenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre %75'e kadar GBU içeren yemlerle beslenen balıkların büyüme performansı ve yem kullanım etkinliği kontrol grubu ile benzer (P>0.05), ancak %100 GBU içeren yemle beslenen gruptan önemli oranda yüksek bulunmuştur (P<0.05). Yem uygulamaları balıkların hepatosomatik ve visserosomatik indekslerini önemli oranda etkilemiştir (P<0.05). GBU'nun artan oranları balıkların vücut kompozisyonlarında önemli farklılıklara neden olmamıştır. Kuru madde, yağ ve enerji sindirilebilirlik oranları yem uygulamalarıyla etkilenmemiş, ancak %75 GBU içeren yemle beslenen grupta protein sindirilebilirlik oranı diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, sazan yavrusunun büyümesi, yem kullanımı ve vücut kompozisyonu üzerine olumsuz etkisi olmaksızın yemlerinde balık unu yerine %75'e varan oranda GBU kullanılabilir. Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-3418 İleti şim (Correspondence) +90 242 310 6636 egumus@akdeniz.edu.tr  
doi:10.9775/kvfd.2010.3418 fatcat:32rz5bvuejcxnfswqxso4pjnju