Η επίδραση της κλινικής θεραπευτικής άσκησης στη δευτερογενή πρόληψη πτώσεων των ατόμων τρίτης ηλικίας για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας υγείας και της ζωής τους

Πάρης Τ. Ιακωβίδης
2020
Η επίδραση της κλινικής θεραπευτικής άσκησης στη δευτερογενή πρόληψη πτώσεων των ατόμων τρίτης ηλικίας για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας υγείας και της ζωής τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης, στα πλαίσια δευτερογενούς πρόληψης,ενός ειδικά σχεδιασμένου πρωτοκόλλου κινησιοθεραπευτικής παρέμβασης στη λειτουργική ικανότητα και στην ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας, που έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση ενδομυελικής ήλωσης (τύπου g nail) μετά από διατροχαντήριο
more » ... μα ισχίου λόγω πτώσης. Το δείγμα αποτελούνταν από εξήντα (n=60) ηλικιωμένους ηλικίας 65-74 ετών που είχαν υποστεί χειρουργική επέμβαση ενδομυελικής ήλωσης (τύπου g nail) μετά από διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου λόγω πτώσης κατά το τελευταίο έτος. Τα άτομα χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δυο ομάδες: την πειραματική ομάδα (ΠΟ) (n=35) που ακολούθησε συνδυασμένο θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης στατικού και δυναμικού τύπου, ισορροπίας και ευλυγισίας και την ομάδα ελέγχου (ΟΕ) (n=24). Από τη στατιστική ανάλυση αποκλείστηκε ένας συμμετέχοντας λόγω πειραματικής θνησιμότητας. Το θεραπευτικό πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια δώδεκα εβδομάδων, με τρεις συνεδρίες εβδομαδιαίως όχι πέραν των εξήντα λεπτών για κάθε συνεδρία. Περιλάμβανε ασκήσεις ισορροπίας, ευλυγισίας και ενδυνάμωσης. Για την αξιολόγηση του θεραπευτικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα λειτουργικής ισορροπίας Berg, η δοκιμασία κινητικότητας Tinetti, η επισκόπηση υγείας SF-36 και σύστημα φορητής πελματογραφίας. Ακολούθησε εξάμηνη και ετήσια επαναμέτρηση μετά τη λήξη του θεραπευτικού προγράμματος που ακολούθησε η ΠΟ. Τα αποτελέσματα της μελέτης φανέρωσαν ότι η ΠΟ βελτίωσε στατιστικά σημαντικά την ισορροπία (p
doi:10.26262/heal.auth.ir.292189 fatcat:stdtclc7kzcjpagdbkhurqxasi