MODERNLEŞME

Yaşar KAYA
2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Sosyal değişme ile ilgili çalışma ve görüşler iki seviyede ele alınabilir. Bunlardan birincisi, değişmenin ferdi seviyede meydana gelmesidir.. Yayılma, öğrenme, kültürleşme, haberleşme, sosyalizasyon ve modernleşme bu tür değişmelerde ön sıraları işgal ederler. Bu seviyede ele alınan değişmelerin araştır ması fertlerin değişme eğilimini belirtmektedir. İkincisi ise, sosyal sistem düzeyinde değişmelerin ele alınmasıdır ki, bu da kalkınma, bütünleşme, farklılaşma ve uyum gibi süreçleri
more » ... üreçleri kapsamaktadır. 1 Hem ferdi düzeyde bir değişmeyi hem de sosyal sistemde farklılaşmayı ifade eden modernleşme, günümüzde özellikle gelişmekte olan toplumların en büyük hedefi haline gelmiştir. Modernleşmenin hedef haline gelmesi, sanayileşmiş batılı toplumlarda görülen maddi refah imkanlarının artışı ile modernleşme arasında kurulan ilişkinin de bir neticesidir. İkinci Dünya savaşı sonrasında dünya siyasi hayatında meydana gelen yeni gelişmeler, modernleşmeyi az gelişmiş ülkeler için tek hedef yapmıştır. Savaş sonrasında dağılan sömürge imparatorluklarından kurtularak istiklalini kazanan milletler, kalkınmayı gerçekleştirmek suretiyle iktisadi istiklaline kavuş mak problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Milletler arasında süren çatışma kuwet dengesi siyaseti bir takım sebep-1
doaj:72e6fd68cff24f94afb953414f791ca9 fatcat:holggglwvnbghpoji6beeeqjkm