İntratestiküler varikosel olgusu: Ultrasonografi bulguları A case with intratesticularvaricocele: Ultrasonographic findings

ŞENYÜCEL Çağrı;DEĞİRMENCİ
2006 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
E kstratestiküler varikosel pleksus pampiniformis venlerinin çapının 2 mm'den geniş olmasıyla karakterize, erkeklerin yaklaşık %15'inde görülen klinik bir antitedir. (1,2). İntratestiküler varikosel ise testis içi venlerin dilatasyonu ile kendini gösteren, semptomatik popülasyonun %2'sinden azında görülen oldukça nadir bir patolojidir. Aynı tarafta genellikle ekstratestiküler varikosel eşlik eder. İntratestiküler varikoselin nedeni ve klinik önemi henüz kesin açıklanamamıştır (3).
more » ... (3). İntratestiküler varikosel, ultrasonografi (US) ve renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) ile kolaylıkla tespit edilebilir. RDUS özellikle diğer kistik testis içi patolojilerinden ayrımında önemlidir (1). Olgu sunumu Yirmi iki yaşında erkek hasta sol hemiskrotumda ağrı ve infertilite şikayeti ile hastanemize başvurdu. Fizik incelemesinde her iki testis intraskrotal yerleşimli olup solda üçüncü derecede varikosel belirlendi. Tam kan ve biyokimya tetkikleri normal sınırlarda olan olgunun spermogramında oligospermi saptandı. Skrotal US ve RDUS incelemeleri hasta sırtüstü pozisyonda yatarken, istirahatte ve Valsalva manevrası sırasında yapıldı. Gri skala US incelemesinde her iki testis boyutları yaklaşık eşit ve normal sınırlarda ölçüldü. Sol testis komşuğunda pleksus pampiniformis venlerine ait, en geniş yerinde 4.9 mm ölçülen hipoekoik tübüler yapılar kaydedildi. Ayrıca sol testis parankimi içerisinde özellikle mediastinum testiste, en geniş yerinde 4 mm ölçülen, hipoekoik tübüler yapılar saptandı (Resim1). Renkli Doppler US incelemede, sol testis komşuluğundaki genişlemiş venlerle birlikte mediastinum testisteki hipoekoik tübüler yapılar içerisinde Valsalva manevrası sırasında belirginleşen ve tersine dönen venöz akım örnekleri izlendi. Valsalva manevrasından hemen sonra bu venöz yapı örneklerinin normale döndüğü saptandı. Power Doppler US'de Valsalva manevrası sırasında belirginleşen venöz yapılar gösterildi (Resim 2). Ekstratestiküler varikosel erkeklerin yaklaşık %15'inde ortaya çıkan sık bir durumdur. Buna karşın intratestiküler varikosel son derece nadir bir antitedir. Biz, ekstratestiküler varikoselin eşlik ettiği intratestiküler varikosel olgusunun ultrasonografi bulgularını sunuyoruz. Anahtar sözcükler: varikosel; testis; ultrasonografi; Doppler ultrasonografi Extratesticular varicocele is a common condition, occurring in approximately 15% of males. However, intratesticular variocele is an extremely rare entity. We report the ultrasound findings in a patient with intratesticular varicocele with concomitant extratesticular varicocele.
doi:10.1501/tipfak_0000000179 fatcat:jjwkt2kk6vfyrfh2kkkfkx3tuq