ORGANIZATION-LEGAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE LOGISTIC-PODARSKY VIROBNITSVOM IN THE AMBUSS OF THE MARKET ECONOMY

V. Bondar
2020 Agrosvit  
У статті проаналізовано організаційно правові принципи фінансово економічних відносин управління лісогос подарським виробництвом. Було встановлені недоліки визначення понять у Лісовому кодексі України, що безпосе редньо впливають на правові засади формування і здійснення лісогосподарського виробництва. Проведено порівняння законодавчих норм Земельного і Лісового кодексів України. Виділено проблеми, що існують у процесі опрацювання і приведення в систему обліку і статистичної звітності
more » ... тування у лісогосподарському виробництві. Також висвітлено одне з найголовніших питань про відсутність інформації щодо стану і розвитку збалансованого викорис тання продукції лісогосподарського виробництва за значущими його показниками. Це стосується видатків на веден ня лісогосподарського виробництва (ЛГВ), середній обсяг користування лісом, лісовий дохід, які мають бути визна чені, обчислені та проконтрольовані. Визначено фінансово економічний зміст -продаж деревини у стані росту суб'єктам лісозаготівельного виробництва, з відповідним формуванням ціноутворення виробництва лісових матері алів, їх транспортування, перероблення і реалізації продукції різних рівнів технологічної обробки з більш високими нормами ПДВ. Запропоновано поняття лісогосподарське виробництво -використання у межах земель лісогосподарського призначення, наданих суб'єктам господарювання з лісового господарства, інших видів економічної чи прикладної діяльності, придатних для вирощування лісу, як головної продукції агроекологічного лісівництва, формування на цій основі самоокупності й прибутковості господарювання. Запропоновано методику поліпшення фінансово еконо мічних і морально етичних відносин у лісогосподарському виробництві.
doi:10.32702/2306-6792.2020.13-14.111 fatcat:pjwtywdnyva4dch65jsmitv2ju