ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLERE KATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ

Hacı Mehmet YILDIRIM, Buket BULUK, Lütfi ATAY
2017 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ: Ziyaretçilerin destinasyon imajı algılarının, etkinliklere katılımlarına etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, bisiklet turu etkinliği kapsamında 25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Çanakkale ilini ziyaret eden 283 ziyaretçiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırmada, ziyaretçilerin bisiklet turuna katılım amaçlarını ölçmeye yönelik kullanılan tutum ve davranış ölçeği, Öter ve Özdoğan'ın (2005) çalışmalarından; destinasyon imajı algısını belirlemeye yönelik ölçek ise Bolton ve Drew
more » ... ise Bolton ve Drew (1991), Buhalis (2000), Bigne vd. (2001), Tian-Cole vd. (2002), Sirakaya, Petrick, ve Choi'nin (2004) çalışmalarından yararlanılarak uyarlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler; t testi, varyans analizi ve çok değişkenli regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda, destinasyon imajı algılarının, bisiklet turu etkinliklerine katılımı genel anlamda olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, destinasyon yöneticileri ve pazarlamacıları açısından faydalı olması beklenmektedir.
doi:10.31795/baunsobed.645133 fatcat:fu55mjg35zdevku634axabxbai