Studying Yazd Subsidence Using InSAR and Precise Leveling

M Amighpey, S Arabi, & Talebi
unpublished
Ze Äv¨ , ÃZ¼ ,ºfÌ] µZ , ÌËZa ªÌ«{ Ê]ZËYe Á ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e Á Y Ã{Z¨fY Z] {Ë d¿Á § Ê] Ê^·Z ʸ Á Ê] ÁZÌ , Êa ¢Ì»M Ļ » ½YËY ,½YAEe ,¯ ÉY{] Ĭ¿ ½Z»Z Ë~a xËZe d §ZË{ xËZe Ã|Ì°q Á ZÅ ÃZ Ä] \ÌM ,ZÅ ÃZq | ,ÕÁZ¯ Ìz¸Zu ÉZÅ Zy Á ÉZÌ]M ÉZÅ ºfÌ \Ëze ½Âr¼Å ,¾Ì» ÉZÅ ¥Z° Á ZÅ d¿Á § Y ÊZ¿ ÉZÅ cZy µÂ¼ » Ä] Ã{Á|v» ,dÁ Ä]Á ÊAEmÂe ¶]Z« d¿Á § d Z] ½YËY { į ʬZÀ» Y Ê°Ë |ÀfÅ [z» Á ÄÀËÅ a ,Ë~aZ¿ ºÌ»e ,[ÔZ § Á Z³ ,Ê¿Z]M Ây { µÔfyY {ZnËY ʯZu Äf §³ c ÉZÅ Ê] dY µZ { f» Êf¿Z {Á|u ĬÀ» ¾ËY { d¿Á § ÄÀÌÌ] w¿ ,ÉY{Y ËÁZe cY|ÅZ» ZY ]
more » ... dY ½Z¯{Y {Ë d{ Z] { ½Y^m ĬÀ» ÉZŠʳ|¿Z] Z] į dY ÉY|¬» Y Ì] ,ÊÀÌ»Ë ]ZÀ» Y ÉY{] ÃAE] ¾ËY į dY ÊÀÌ»Ë ÉZÅ [M kYzfY iY { d¿Á § ¾ËY į dY ½M Y | Ê» ¿ Ä] ÉÁ É»Y ÊÀÌ»Ë [M kYzfY tÌv dËË|» ,|À¯ Ê» {ZnËY ¶v» ÉZÅ ÃZ { d¿Á § ¾ËY į ÊËZÅ \ÌM Á d¿Á § ÄmÂe ¶]Z« w¿ Ä] ÄmÂe ½YÂz]M ,½Z¯{Y {Ë d{ ,Ê]ZËYe ,d¿Á § ,ÉY{Y ÊnÀ Ä»|¬» Y{] Z] |¿YÂe Ê» į ¾Ì» t ¾ÌËZa Ä] Á ºWZ« cZ¯u Ä] d¿Á § µÂ¼ »Â Ä] ÉZÅ [M Y ÉY{] ÃAE] ½Á §Y Á ËY §Y { ʻ Äf¨³ ,|Z] ÃY¼Å ʬ §Y |¿Y ÉY ÄqZË{ ZË Z § º¯ ÊËZË{ ,Êf §]M ÉZÅ ÄfAE¿ Z] į ÊËZÅ ÄÂu { ÃËÂ] ÊÀÌ»Ë ,|AE» |À¿Z» ,½YËY ½Z»Ë ¯ Y ʨ¸fz» ªZÀ» { ,|¿Y Ã| ÄfZ^¿Y Äf §ZÌ¿ ºÌ°ve ,½Y´Ë{ Á Êa ¢Ì»M dY Ã| ¾Ì» d¿Á § \m» ¼Z¯ Á ½Z»¯ ,Â]ZÌ¿ (Amighpey et al., 2008 Á ½Z¯{Y {Ë d{ ,dY ÄmY» d¿Á § Ã|Ë|a Z] ½YËY { į ʬZÀ» Y Ê°Ë {Ë d{ { Á {Ë ½ZfY { ¾Ì» Ê´fz̳ Á d¿ ,ÌyY ÄÅ{ Á{ { dY l¯ ,Ê¿Z]M ÉZŠķ· ½| Äf° ,ZÅ Ã{Zm t Ê´fz̳ {ZnËY ¶»Z ½Z¯{Y {ZnËY ÄnÌf¿ { Á ZÅ ½Z¼fyZ { ½Z¬f»Z¿ ÉZÅ d¿ {ZnËY Á ©] ÉZÅ ¶¯{ ½| ,'·Z dY Ã| ZÅ ÃZ { Ê´f° ÊnÀ ¶yY|e ½Âr¼Å ÊËZÅ Á Y d¿Á § ªZÀ» µfÀ¯ Á Ìze ÂÀ» Ä] ÌÁ Âa Z] ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e { ʻ Ã{Z¨fY ªÌ«{ Ê]ZËYe Á GPS ,ÉY{Y Ê]ZËYe Á ÓZ] Ê¿Z» ®Ì°¨e c|« Z] GPS ZÀ¯ { ÓZ] Ê¿Z°» ®Ì°¨e c|« Á { |Z] ¾Ì» t cZ¯u Ê] ÉY] Ê^ZÀ» ^À» |¿YÂe Ê» ÓZ] d«{ Z] ªÌ«{ Á ªÌ«{ Ê]ZËYe cY|ÅZ» Y Ã{Z¨fY Z] ½Z¯{Y {Ë d{ d¿Á § ,Zf¿ ¾ËY d §³Y« Ê] {» ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e cYZz» Á d¿Á § Ã|Ë|a ] ÕY ÄÔy Ê § » ,Zf¿ ¾ËY ¹Á{ z] { Ê § » Ä] ¹Â z] { dY{ ºÌÅYÂy ½M É̳ ÃY|¿Y Á ¾ÌÌ e ÉZÅ Á Á ½M ¹Zn¿Y ÉZÅ Ê] lËZf¿ ,¹ZAEq z] { ,ÄfyY{a ,½Z¯{Y {Ë d{ d¿Á § ¾ËY d¿Á § ] ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e Á ªÌ«{ Ê]ZËYe cY|ÅZ» Y Ã{Z¨fY Z] Ã| { Á ÄfyY{a ĬÀ» d¿Á § ¶¸ Ê] Ä] ,ºnÀa z] { |»M |ÅYÂy Ã{Á|v» |»M |ÅYÂy É̳ ÄnÌf¿ ,º z] { dËZAE¿ É̳ ÃY|¿Y Á ¾ÌÌ e ÉZÅ Á Á ½M cYZz» ,d¿Á § ½Z¼Å |ËZ |À]ZË Ê» f³ lË|e Ä] Á Ê´fÅM Ä] į ¾Ì» ÉZÅ ¥Z° Á d¿Á § Ä] {ÂmÁ ¾ËY Z] |Z] ÄfY|¿ Y Ä·· Á ¶Ì |À¿Z» Z] Ä mZ § Á Ê¿ZAE³Z¿ ÉZÅy ÌiPe ÄÀËÅ a ,Ë~aZ¿ ºÌ»e ¾Ì» ÉZÅ ¥Z° Á ZÅ d¿Á § Y ÊZ¿ ÉZÅ cZy µÂ¼ » Á ÉZÌ]M ÉZÅ ºfÌ \Ëze Ä] |À¿YÂe Ê» ZÅ d¿Á § ,µZj» ÕY] |ÀfÅ [z» Á d¿Á § ÉZŠĬÀ» { ZÅ ÃZq Ä] cZy {ZnËY Á ÉÁZ¯ Ìz¸Zu ÉZÅ Zy ,Ã{ \ÌM ZÅ ÃY³] Á ZÅ ¶a ,ZÅ ½Z]ZÌy Ä] |¿YÂe Ê» Ã|Ë|a ¾ËY { nÀ» ÊËZfÁ ,Ã|¿Z \ÌM ZÅ ½Z¼fyZ Êa Ä] ,Ã{¯ ¶fz» Y [ÔZ § Á Z³ ,Ê¿Z]M Ây dÌ Á { Ì̤e {ZnËY Z] d¿Á § Ã|Ë|a ¾ÌÀr¼Å { ZAE¿M { e \m» { ĬÀ» É·Á|ÌÅ { ÉÌ´¼q cYÌ̤e Á] \^ |¿YÂe Ê» ĬÀ» Ê §Y³ÂaÂe Ê·Zu { ,|Å{ ÉÁ Ê]z» Á ºÌ ÉZÅ [ÔÌ dY ¾°¼» ªZÀ» ¾ËY { µZj» ÕY] ¾ËY ´Ë{ É Y dY Ã{Â^¿ Y{Ây ] ÉY Ĭ]Z pÌÅ Y d¿Á § {ZnËY Y Ìa į d Á dAEm |À¿Z» ĬÀ» ÊfyZÀ [M ¾Ì» dÌ Á { Ì̤e {ZnËY Z] |¿YÂe Ê» Ã|Ë|a ÄfY{ Êa { ÉË~aZ¿ ½Y^m cYZz» ÃÌ£ Á ÊÀÌ»Ë [M ½ÔÌ] ,ÊÀÌ»Ë [M ½ZËm ,¯ Ê¿| » cZ §Zf¯Y Á ÊZÀ ¾Ì» ½Z»Z Ê|ÀAE» ÊZÀ ¾Ì» ÃÁ³ |Z] Á |¿Y{ Ë~aZ¿ d³Z] Êf ½M |ÀËZÂyZ¿ ÉZÅ|»ZÌa Á ZÅ d¿Á § ,Ä¿Z¨Pf» ÉZÀ^» ] d¿Á § cYZz» Z] ÊËÁZËÁ {¼¿ ZAE» Á |À¯ Y ZAE¿M ½YÂe Ê» Êfz Ä] ¶Zu ÉZÅ Ã{Y{ ÄËZa ] Ìze Á ÊÀÌ] Ìa |ÀËY § dY YÂfY ZAE¿M ÊÀÌ] Ìa Á Ìze Ê°ÌÀ°eÂW Á Ê|ÀAE» ÊZÀ ¾Ì» ÉZÅ Ã{Y{ Á Ê°ËÌ §ÂW ÉZÅ ½Â»M ,ÊËZ¼Ìa ÃZq Y ÉË~a º¯Ye ¶Ì¿Zfa Á |̨» ¶z¸ze Á Zy d¿ ½YÌ» É̳ ÃY|¿Y Á ÊÀÌ] Ìa ÉY] ÉZÅ Á Z] |¿YÂe Ê» d¿Á § ½YÌ» É̳ ÃY|¿Y Á Ê]ZË ½Z°» ´Ë{ É Y dY ½M {Ë~a ¹Zn¿Y ÉY{] Ĭ¿ ¦¸fz» ÊnÀ ¶yY|e ½Âr¼Å ÊËZÅ Á Y d¿Á § ªZÀ» µfÀ¯ Á Ìze ÂÀ» Ä] Y Ê°Ë ªÌ«{ Ê]ZËYe cY|ÅZ» Y°e { ʻ Ã{Z¨fY ªÌ«{ Ê]ZËYe Á GPS ,ÉY{Y dY d¿Á § Ê] Á µfÀ¯ ÉY] Ê°Ìe{ÂW ÉZÅ Á ¾Ëe d«{ Z] Á ¾Ëe 'Ë|« ½YÂe Ê» ,d¿Á § Ã{Á|v» Y kZy Z¬¿ Z¨eY ½{¯ § d]Zi Z] ,Á ¾ËY { Z] d¿Á § Ê] ÉY] µÂ¼ » Ä] d §ZË d{ Ê]ZËYe Z¬¿ ÊZ¨eY cYÌ̤e Ä] { K į { ʻ Ã{Z¨fY 3 k {Y|¿ZfY ÉZy Z] ®Ë Äm{ cY|ÅZ» Y Ê]ZËYe ÓZ] d«{ Ée] ZÀ¯ { ªÌ«{ Ê]ZËYe dY f»Â¸Ì¯ Ä] Ê]ZËYe Ì» µÂ µÂ» § ¾ËY Y dY ÄmY» ÓZ] ÄÀËÅ Á ÉY Ĭ¿ c Ä] d¿Á § É̳ ÃY|¿Y ÉZÅ dË{Á|v» Z] É̳ ÃY|¿Y ÉY] lËY Á ®Ë ½YÂÀ Ä] ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e Á ÃÁ»Y ,Ê § Ê¿Z°» ®Ì°¨e c|« Á ÉY Âa dY Ã| ¾Ì» ÄfÂa Êv ¶° Ì̤e ÉY] É|À»ÁÌ¿ Y]Y ½YÂÀ Ä] Y Á ¾ËY ,µÂ^« ¶]Z« d«{ Á ÉY{Y ËÁZe [Ây ½Âr¼Å ÊZÀ ¾Ì» ¦¸fz» ÉZÅ Ã|Ë|a iY { ¾Ì» t cYÌ̤e É̳ ÃY|¿Y Á Ä ·Z» ªÌ«{ Ê]ZËYe Á ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e Á Y Ã{Z¨fY Z] {Ë d¿Á § Ê] ÊnÀ ¶yY|e Á ªÌ«{ Ê]ZËYe cY|ÅZ» Y Ã|»M d{ Ä] lËZf¿ ÄËZ¬» ÉY{Y ÉZÅ µZ ¾Ì] Ê]ZËYe ÉZÅ Ã{Y{ Ê¿Z» ÃZ] ,| Ã|Ë{ d¼« { į ½Z¼Å Ê¿Z» ÃZ] Ä] Â]» ÉY{Y ËÁZe į Ê·Zu { ,dY Ã{Â] Ze Ê]ZËYe lËZf¿ Y Ã|»M d{ Ä] lËZf¿ ÄËZ¬» {ÂmÁ ¾ËY Z] dY Ze ÄËZ¬» ¶° dY lËZf¿ ¾ËY [Ây ª]Ze ´¿ZÌ] ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e Á ªÌ«{ { į Y ªÌ«{ Ê]ZËYe ÉZÅ É̳ ÃY|¿Y Á ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e ÉZÅ É̳ ÃY|¿Y |Å{ Ê» ½Z¿ ,dY Ã| ËÂe ÃYÂÅZ» |Ë{ y ÉZfY ÊnÀ ¶yY|e Á ªÌ«{ Ê]ZËYe Ã{Y{ Á{ ª]Ze {Â^¿ rms cZ^Zv» ZY ] ¥ÔfyY Ä] ÄmÂe Z] Y|¬» ¾ËY Äf^·Y į {Â] f» Êf¿Z d¿Á § ĬÀ» { ÉY{Y ÄÌmÂe ¶]Z« ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e cY|ÅZ» Á ªÌ«{ Ê]ZËYe cY|ÅZ» Ê¿Z» ÃZ] { Z § Ë{Z¬» rms ,ÉY{Y ÊnÀ ¶yY|e cY|ÅZ» dv Ê] ÂÀ» Ä] ,dY į |»M d{ Ä] ,{Â^¿ ZÅ ½Z°» ¾ËY { Z § ¥ÔfyY «Âe į d¿Á § Y Á{ ªZÀ» {Â] f» ʸ̻ ]Y] Y¼ŠÁ d{ ªZÀ» { ½YZ°¼Å Á Öa ¢Ì»M Ļ » Abstract In the west and north west of Hassan-Abaad village of Yazd, massive dikes of alkali andesite in the diorite, quartz diorite and granodiorite are observed. Clinopyroxene phenocrysts in these rocks have obvious zoning. Reconnaissance work indicates that groundmass pyroxenes in the alkaline rocks are similar to the more evolved phenocryst rims. Obtained data from core to rim of Clinopyroxene phenocrysts by SEM point analysis, show that Clinopyroxene composition, contains Chrome-diopsides, Salites-ferrosalites and Titanaugite. Clinopyroxene zoning formed during crystal growth. These pyroxenes are believed to record an intricate history of stop-start differentiation, magma-mixing, entry or disappearance of high-pressure precipitates. The salitic and ferrosalitic crystals of the Hassan-Abaad andesite also represent accidental fragments of anomalous upper mantle wall rocks. Abstract Blemish of subsidence and land ruptures such as destroying aquifer systems, damaging structures and disordering water main, are usually irreparable and expensive. One of the regions with a high rate subsidence in Iran is the Yazd-Ardakan plain that subsides with a maximum rate of 12 cm per year based on levelling and InSAR observation. It is obvious that such a high rate subsidence is the result of water extra exploiting and groundwater levels at piezometric wells FRQ¿UP WKLV LQ WKH UHJLRQ 0DQDJHPHQW RI ZDWHU GUDIWLQJ LQ WKLV UHJLRQ LV D QHFHVVDU\ ZRUN LQ WKLV UHJLRQ
fatcat:mjdm4atk7rcjjcwabm64jq3q2y