Software system for solving Vehicle Routing Problem

V. S. Dzundza, H. Y. Mykhalchuk
2017 Actual problems of automation and information technology  
Розглянуто задачу маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнами та можливістю кількаразових виїздів транспортних засобів. Запропоновано алгоритм розв'язання задачі. Розроблено програмне забезпечення для побудови маршрутів. Ключові слова: маршрутизація транспортних засобів; багаторейсова задача маршрутизації; задача маршрутизації з часовими вікнами; евристичні алгоритми. Рассмотрена задача маршрутизации транспортных средств с временными окнами и возможностью многократных выездов
more » ... ых выездов транспортных средств. Предложен алгоритм решения задачи. Разработано программное обеспечение для построения маршрутов. Ключевые слова: маршрутизация транспортных средств; многорейсовая задача маршрутизации; задача маршрутизации с временными окнами; эвристические алгоритмы. The article discusses the Vehicle Routing Problem with Time Windows and Multiple Trips. The algorithm problem's decision was offered. Software for creation of routes was developed. Keywords: vehicle routing problem; multiple trips vehicle routing problem; vehicle routing problem with time windows; heuristics. Постановка проблеми. Задачі маршрутизації транспортних засобів (Vehicle Routing Problem -VRP) виникають у різних сферах людської діяльності: доставка товару від постачальника замовникам, доставка біоматеріалу від медичних офісів до лабораторного комплексу, транспортування сировини до підприємства та багато інших. Ефективне планування маршрутів дозволяє, з одного боку, забезпечити своєчасне обслуговування клієнтів, з іншого -зменшити витрати на перевезення. Через різні умови, потреби та обмеження при плануванні маршрутів задача маршрутизації набула багатьох певних варіацій. В роботі розглянуто задачу маршрутизації транспортних засобів з ____________________
doi:10.15421/431707 fatcat:pgceuitfi5ai5mkauu6zb7vx4u