New insights in the diagnosis of placenta accreta

Capros Hristiana, Luminita Mihalcean, Iurie Dondiuc, Liliana Porfire
2017 Ķazaķstannyṇ Klinikalyķ Medicinasy  
In this case report we present a patient of 39 weeks pregnancy with a placenta accreta and discuss the new possilities of diagnosis of placental masses with respect to the related literature. The aim of our review was to assess the available useful procedures in an attempt to contribute to the decreasing the morbidity of this condition. Twenty-nine years-old gravida 2, para 0 was referred to our hospital at 38 weeks of gestation for planed delivery by cesarien section. She had a history of
more » ... d a history of prior surgical pregnancy termination at 12 weeks of amenorrhea by dilation and curettage. The abnormal placentation was diagnosed during a routine sonographic examination at 22 weeks of gestation. 2D transvaginal ultrasound showed the total placenta praevia and the presence of multiple intraplacental lacunae. The placenta did not detach with gentle traction, so placenta accreta was suspected. Heavy bleeding hemorrage from the placental site induced the decision to perform an emergency hysterectomy. The prenatal diagnosis of placenta accreta before delivery allows multidisciplinary planning and minimize potential maternal or neonatal morbidity and mortality. Grayscale ultrasonography with the use of color Doppler is sufficient to diagnose placenta accreta. The knowlege of the ultrasound markers for placenta accreta is needed for both radiologist and obstetricians-gynecologist. Акушерлік және гинекология кафедрасы, Николай Тестемицану атындағы Мемлекеттік медицина және фармация университеті, Кишинев, Молдова. ТҰЖЫРЫМДАМА Біз жолдас патологиясымен жүктілік клиникалық жағдайын ұсынамыз және ұрықжолдастылар массасын диагностикалаудың жаңа мүмкіндіктерін талқылаймыз. Біздің шолуымыздың мақсаты заманауи әдебиетте сипатталған қолжетімді пайдалы ұсынымдарды талқылау болып табылды. Жиырма тоғыз жастағы жүкті әйел, гравида 2, 0 жұбы біздің ауруханаға жоспарлы операция үшін 38 апта жүктілігі мерзімінде жіберілді. Оның бұрындары қырып тазарту жолымен етеккірсіздіктің 12 аптасында жүктілігін хирургиялық тоқтату болған. Жалпы нормадан ауытқыған плацентация 22 жүктілік аптасында сонографиялық тексеру кезінде диагностикаланды. 2D трансвагинальді УДТ placenta praevia және көптеген ұрықжолдастылар ішіндегі лакунанын барын көрсетті. Жаңа туған жолдасты шығарғаннан кейін ажырамады, сондықтан аккрет жолдасы сезіктенді. Бала жолдасынан қанның көп кетуі жедел жатырды алып тастауды орындау үшін көрсеткіш болды. Босануға рұқсат алдында placenta accreta туу алды диагностикалау көп тәртіптік жоспарлау өткізуге және аналардың немесе жаңа туған нәрестелердің әлеуетті аурушаңдығы мен өлімін азайтуға мүмкіндік береді. Түрлі-түсті допплерді пайдаланумен Gray scale ультраснографиялау жолдастың акцентін диагностикалауға жеткілікті. placenta accreta үшін ультрадыбыстық маркерлерді радиолог-дәрігерлерге де, сондай-ақ акушер-гинекологтарға да білу қажет. Түйінді сөздер: жолдастың, лакуна жолдастың жетілуі, турбулент қанағым. Кафедра акушерства и гинекологии, Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова . РЕЗЮМЕ Mы представляем клиничиский случай беременности с патологией плаценты и обсуждаем новыe возможности диагностики плацентарных масс. Цель нашего обзора состояла в том чтобы oбсудить доступные полезные рекомендации описанныe в современной литературе. Двадцать девятилетняя беременнaя, гравида 2, пара 0 была направлена в нашу больницу на 38 неделе беременности для плановой oперации. У нее была история предшествующего хирургического прерывания беременности на 12 неделе аменореи путем выскабливания. Аномальная плацентация была диагностирована во время обычного сонографического обследования на 22 неделе беременности. 2D трансвагинальное УЗИ показало placenta praevia и наличие множественных внутриплацентарных лакун. После извлечeния новорожденного плацента не отсоединялась, поэтому подозревалась плацента аккрета. Maссивное кровотечение из плацентарного участка послужило показанием для выполнeния экстренной гистерэктомии. Пренатальная диагностика placenta accreta перед родоразрешением позволяет проводить многодисциплинарное планирование и минимизировать потенциальную заболеваемость и смертность матерей или новорожденных. Ультрасонографии в Gray scale с использованием цветного допплера достаточно для диагностики акценты плаценты. Знание ультразвуковых маркеров для placenta accreta необходимо как для врачeй радиологoв, так и для акушеров-гинекологoв. Ключевые слова: приращeние плаценты, лакуны плаценты, турбулентный кровоток.
doi:10.23950/1812-2892-jcmk-00527 fatcat:r3jzlsh46rbt3ibex75ljvbodq