EMOTIONAL PERSEPTION OF THE ATMOSPHERE OF MYSTERY IN GOTHIC NOVELS AND THRILLERS

О. О. Приходченко
2020 Writings in Romance-Germanic Philology  
кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет ORCID 0000-0002-8468-2453 Researcher ID AAG-9080-2019 Стаття присвячена дослідженню емоційного сприйняття атмосфери таємничості у готичних романах та романах трилерах. Таємниці перебувають у фокусі уваги дослідників з давніх давен та до сьогодення, змушуючи людей звертати увагу на дивні речі навколо нас, що робить їх цікавими для дослідження, зважаючи на зміни у соціумі та оточуючому середовищі. Таємниці асоціюються із
more » ... етами та замовчуванням, або тишею, які і стали предметом запропонованої статті. З огляду на лінгвокультурологічний підхід у дослідженні концептів, було виділено інформаційний, образний та інтепретаційний складники, кожен з яких акцентує увагу на певних рисах, що притаманні досліджуваним концептам. Було розглянуто концептуальні ознаки, які є характерними для концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET. Фреймова структура досліджуваних концептів складається із наступних сфер: актанти, предикати, атрибути, квантифікатори, простір і час, за допомогою яких було найбільш повно продемонстровано усі основні характеристики концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET та з'ясовано особливості їх використання у готичних романах та романах трилерах. Матеріал дослідження покликаний найбільш повно та розлого продемонструвати характерні ознаки досліджуваних концептів, оскільки атмосфера таємничості є превалюючою характеристикою цих літературних жанрів, вона розвивалася разом з ними і має ключове значення. Було встановлено, що усі складові аналізу концептів ТАЄМНИЦЯ/MYSTERY, ТИША/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET характеризують їх як з позитивного, так і з негативного боків, що вказує на бінарний характер досліджуваних концептів та їх неоднозначність. Ключові слова: концепт, фрейм, атмосфера таємничості, готичний роман, роман трилер. ЭМОЦИОАНЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АТМОСФЕРЫ ТАИНСТВЕННОСТИ В ГОТИЧЕСКИХ РОМАНАХ И РОМАНАХ ТРИЛЛЕРАХ Приходченко А.А. кандидат филологических наук, доцент, Запорожский национальный университет Статья посвящена исследованию эмоционального восприятия атмосферы таинственности в готических романах и романах триллерах. Тайны находятся в фокусе внимания исследователей много десятилетий и вплоть до современности, заставляя людей обращать внимание на странные и необъяснимые вещи вокруг них, что и делает их интересными для исследования, принимая во внимание изменения в социуме и окружающей действительности. Тайны ассоциируются с секретами и умалчиванием, или тишиной, которые и стали предметом нашей статьи. Использовав лингвокультурный подход к изучению концептов, были выделены информационная, образная и интерпретационная составляющие, каждая из которых акцентирует внимание на определенных чертах, которые свойственны исследуемым концептам. Были изучены концептуальные признаки, которыми характеризуются концепты ТАЙНА/MYSTERY, ТИШИНА/SILENCE, СЕКРЕТ/SECRET.
doi:10.18524/2307-4604.2020.1(44).211017 fatcat:sh2maxr3lrd45idrg4svyokojq