What we watch is what we eat? : Evaluating the connection between television consumption and the eating behaviour of prescool-aged children

Tímea Tina Kásler
2020 JEL-KÉP  
E v a l u a t i n g t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n t e l e v i s i o n c o n s u m p t i o n a n d t h e e a t i n g b e h a v i o u r o f p r e s c o o l -a g e d c h i l d r e n T í m e a T i n a K á s l e r t i n a . t o t h @ y a h o o . c o m D O I : 1 0 . 2 0 5 2 0 / J E L -K E P . 2 0 2 0 . 1 . 53 Abstract The media plays an important role in our everyday lives, including the lives of preschool-aged children. Simultaneously, television is an important factor that influences both
more » ... hat influences both children's food choices and eating customs, leading to an increase in childhood obesity rates. In order to analyse what relationship watching television has with the eating behaviours of preschool-aged children, Wardle et al.'s (2001) 35-item Children's Eating Behaviour Questionnaire, along with questions regarding the children's media usage, was administered to parents of children aged 3-7. The resulting sample of size N=365 was analysed via a one-way ANOVA, and the findings show that certain eating behaviours are linked to television consumption. These findings are important in relation to the growing evidence that child obesity is strongly linked with the television viewing habits of pre-school aged children (Twarog 2015). A z ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k t e l e v í z i ó z á s a é s é t k e z é s i v i s e l k e d é s e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s v i z s g á l a t a K á s l e r T i n a T í m e a Absztrakt A média egyre fontosabb szerepet játszik az életünkben, melyből már az óvodáskorú gyermekeket sem zárhatjuk ki. Ezzel egyidejűleg a televízió fontos tényező, amely befolyásolja a gyermekek étel választását, de befolyásolja az étkezési szokásokat is, ami a gyermekkori elhízás arányának növekedéséhez vezet. Annak érdekében, hogy elemezzük: a televíziózás milyen összefüggésben van az óvodáskorú gyermekek étkezési szokásaival, Wardle et al. (2001) Children's Eating Behaviour kérdőívét vizsgálták 3-7 éves gyermekek szüleivel. Az N=365-es mintát egy-utas ANOVA táblák alapján elemeztük. Az eredmények kimutatták, hogy bizonyos táplálkozási szokások kapcsolódnak a televíziós fogyasztáshoz. Ezek az eredmények különösen fontosak, hisz egyre több kutatás alátámasztja, hogy az óvodáskorú gyermekek elhízása nagymértékben összefügg a televíziós fogyasztással (Twarog 2015).
doi:10.20520/jel-kep.2020.1.53 fatcat:2iy77jcbtfatpglcp5nr7yzfly