A Review on Optical Measurement Method of Chemical Oxygen Demand in Water Bodies [chapter]

Fei Liu, Peichao Zheng, Baichuan Huang, Xiande Zhao, Leizi Jiao, Daming Dong
2016 IFIP Advances in Information and Communication Technology  
doi:10.1007/978-3-319-48357-3_60 fatcat:fcrblgzf3fbghecvaio6aib3ia