TELO V ČASU HIV/AIDSA S POUDARKOM NA BOCVANI

Živa Gobbo
unpublished
IZVLEČEK Na podlagi terenskega dela v nevladni organizaciji v boju proti HIV/aidsu v Bocvani in na podlagi prebrane literature poskuša avtorica v pričujočem prispevku predstaviti določena razumevanja problema HIV/aidsa in telesnosti v Bocvani. Ker je v tej državi odstotek okuženosti zelo visok, prežema vse sfere življenja in celotno družbo. Poleg tega je potrebno pretresti dosedanje razumevanje same bolezni in njenih posledic za družbo, saj je to stvar, ki posega v najbolj intimne človeške
more » ... timne človeške odnose, kot so spolnost, ljubezen, reprodukcija, telo. S samo fizično pojavnostjo bolezni se pojavijo še številni družbeni faktorji, kot so stereotipi, predsodki, različna razumevanja in opravičevanja bolezni. ABSTRACT Based on her fieldwork in a NGO fighting HIV/AIDS in Botswana and consulted literature, the article presents certain perceptions of the HIV/AIDS issue and bodiness in Botswana. Because the infection rate in this country is very high, the disease permeates all spheres of life and the entire society. It is therefore necessary to reexamine the present perception of the disease and its consequences to society, because it is an issue that interferes with the most intimate human relations-sexuality, love, reproduction, and the body. Beside the physical phenomenology of the disease, a great number of social factors play a role-stereotyped opinions, prejudices, different perceptions, and apologetics for the disease.
fatcat:jd7nmgeadzaermewkplw5xlkie