Diabetes Mellitus and Chronic Heart Failure
Diabetes mellitus a chronické srdeční selhání

Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Jiří Vítovec
2019 Vnitrni lekarstvi  
přehledné referáty 307 Vnitř Lék 2019; 65(4): 307-313 Úvod V první čtvrtině 20. století Banting a Best učinili průlom v léčbě diabetes mellitus (DM) I. typu objevením inzu linu a jeho zavedením do praxe [1] . Délka života diabe tiků 1. typu byla do roku 1922 průměrně 2-3 roky od sta novení diagnózy. Zavedení inzulinu prodloužilo život diabetiků 1. typu na desítky let, ale současně také umož nilo rozvoj chronických komplikací. Inzulin se postupně začal zavádět i do léčby diabetes mellitus 2.
more » ... tes mellitus 2. typu (DM2T), v níž doplňuje stále účinnější perorální antidiabetika, což opět znamená významné prodloužení života s od dálením některých komplikací, ale současně s možností manifestace jiných. Posledních 10 let je ve znamení roz voje nových antidiabetik k léčbě DM2T, a to pioglita zony, GLP1 agonisté, DPP4 inhibitory a především SGLT2 blokátory [2] (graf 1). Pozdní komplikace DM jsou cév ního charakteru a mají za následek zvýšenou morbiditu a mortalitu diabetiků ve srovnání s nediabetickou popu lací. DM zasahuje do metabolizmu cukrů, tuků i proteinů. Protože metabolizmus probíhá ve všech živých buň kách organizmu, jsou jeho poruchou ovlivněny prakticky všechny orgány. Vzhledem k nepříznivému vlivu DM na sr dečněcévní komplikace je diabetes stavěn do těsné sou vislosti s kardiovaskulárními chorobami. Ve studii The United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) vze stup glykovaného hemoglobinu (HbA 1c ) o 1 % byl doprová zen zvýšeným výskytem infarktu myokardu o 14 %, rizikem CMP o 12 % a zvýšeným výskytem chronického srdečního selhání o 16 % [3,4]. Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 2 I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 3 Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) FN u sv. Anny v Brně Souhrn Diabetes mellitus je jeden z významných rizikových faktorů mnoha kardiovaskulárních onemocnění, především ische mické choroby srdeční a srdečního selhání. U nemocných se srdečním selháním je výskyt diabetes mellitus 3-4krát vyšší než u nemocných bez srdečního selhání a udává se až okolo 40 %. Diabetická kardiomyopatie je pojem, který vy jadřuje vztah mezi diabetes mellitus a onemocněním srdce. V léčbě srdečního selhání nemocných s diabetes mellitus platí obecné zásady léčby srdečního selhání. Efekt ACE inhibitorů byl ve většině studií větší u diabetiků než u nedia betiků, efekt betablokátorů srovnatelný, či spíše menší. Diabetici 2. typu se srdečním selháním z důvodů zhoršené re sorpce a metabolizmu budou častěji potřebovat inzulin než diabetici bez srdečního selhání. Z nových lékových skupin se u srdečního selhání neosvědčily DPP4 inhibitory ani GLP1 agonisté, velmi slibné se ale jeví SGLT2 inhibitory, které mají pravděpodobně i antihypertenzní a diuretický efekt a zlepšují prognózu srdečního selhání. Klíčová slova: diabetes mellitus -prognóza -SGLT2 -srdeční selhání Diabetes Mellitus and Chronic Heart Failure Summary Diabetes mellitus is one of the major risk factors for many cardiovascular diseases, primarily ischemic heart dis ease and heart failure. In patients with heart failure, the incidence of diabetes mellitus is 3-4 times greater than in noncardiac patients and is reported to be about 40%. Diabetic cardiomyopathy is a term that expresses the rela tionship between diabetes mellitus and heart disease. Regarding the treatment of heart failure in patients with di abetes mellitus, the general principles of heart failure therapy apply. In most studies, the effect of ACE inhibitors was greater in diabetics than in nondiabetics, the effect of betablockers was comparable or rather minor. Type 2 diabetics with heart failure due to impaired resorption and metabolism will need insulin more often than diabet ics without heart failure. Of the new drug groups, DPP4 inhibitors and GLP1 agonists have not proved efficient for heart failure, but SGLT2 inhibitors which are likely to have antihypertensive and diuretic effects and improve pro gnosis of heart failure, are very promising.
doi:10.36290/vnl.2019.054 fatcat:rs3fbun2rnakhflwbq7ilehdiy