Contact heat evoked potentials – impact of physiological variables

Jana Raputová, Eva Vlčková, Jan Kočica, Tomáš Skutil, Aneta Rajdová, David Kec, Josef Bednařík
2019 Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Souhrn Úvod: Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem (contact heat evoked potentials; CHEPs) představují novou metodiku testování funkce tenkých nervových vláken a spinotalamických drah. Cílem práce bylo ověřit platnost publikovaných normativních dat v české populaci a vliv parametrů testování a fyziologických proměnných na parametry CHEPs. Soubor a metody: Vyšetření proběhlo v souborech 97 zdravých dobrovolníků (53 žen, věk 20-82 let) a 37 pacientů s diabetickou distální symetrickou
more » ... ální symetrickou senzomotorickou polyneuropatií (DSPN) (14 žen, věk 29-77 let). Testování CHEPs bylo provedeno na dorzu ruky a distálně na bérci pomocí základního a intenzivního teplotního algoritmu. Výsledky: Testování CHEPs bylo většinou dobře tolerováno. Naprostá většina hodnot amplitud i latencí v souboru zdravých kontrol odpovídala normálním rozmezím hodnot těchto parametrů v publikovaných souborech zdravých dobrovolníků. Latence odpovědí byly významně ovlivněny použitým teplotním algoritmem a testovanou lokalizací (p < 0,001) a byly signifikantně kratší u žen (p < 0,05). Amplitudy CHEPs byly u žen naopak vyšší (p < 0,05). Pokles amplitud byl patrný u jedinců vyššího věku (p < 0,05). Pacienti s DSPN vykazovali delší latence (p < 0,05) a nižší amplitudy (p < 0,05) oproti kontrolnímu souboru. Závěry: Publikovaná normativní data CHEPS jsou využitelná pro českou populaci. Při interpretaci výsledků je nutné zohlednit fyziologické proměnné (pohlaví, věk) a parametry testování (testovaná lokalizace, teplotní algoritmus). Na skupinové úrovni je vyšetření využitelné k pomocné diagnostice postižení tenkých nervových vláken v rámci DSPN. Abstract Introduction: Contact heat evoked potentials (CHEPs) represent a new neurophysiological method of functional testing of small nerve fibers and the spinothalamic tracts. The study aimed to confirm the validity of published normal values for this method in the Czech population and to evaluate the influence of physiological and test-related variables on the CHEPs response. Patients and methods: Two groups were included in the study -a healthy control group (97 healthy volunteers; 53 women; age range 20-82 years) and a group of patients with diabetic distal sensorimotor polyneuropathy (DSPN group, 37 patients; 14 women; age range 29-77 years). In all of the participants, CHEPs were examined in the dorsum of the hand and above the ankle using basic and intensive temperature algorithm. Results: The CHEPs testing was mostly well-tolerated. The vast majority of the latencies and amplitudes of the CHEPs responses obtained in the healthy control group fell within the reference range according to the published normal values. Testrelated variables showed also a highly significant impact on CHEPs values -the latencies were shorter in hands (compared to the calf) and whenever the intensive temperature algorithm was used (p < 0.001 in both cases). Women had significantly higher amplitudes and shorter latencies (p < 0.05). Older volunteers had significantly lower amplitudes (p < 0.05) than the younger ones. The DSPN group had longer latencies (p < 0.05) and lower amplitudes (p < 0.05) in comparison with control group. Conclusion: The study confirmed validity of published normal values for the Czech population. For precise evaluation of the results, physiological (gender, age) and test-related parameters (tested area, temperature algorithm) should be taken into account. On a group level, CHEPs proved to be a useful tool for small-nerve fiber dysfunction assessment in DSPN. Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy. The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE "uniform requirements" for biomedical papers.
doi:10.14735/amcsnn201976 fatcat:azt6wpm3pbaxdi57x3ivccdbh4