PROSODIC MEANS OF EXPRESSING AFFECT IN ENGLISH FICTIONAL DISCOURSE

K. Neglyad, Odessa I.I.Mechnikov National University
2019 International Humanitarian University Herald. Philology  
Негляд К. О., аспірантка кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ Анотація. У статті досліджено просодичні характеристики афективного мовлення в англомовному художньому кінодискурсі. Запропоновано власне тлумачення афекту, згідно з яким афект є бурхливою короткочасною емоційною реакцією великої інтенсивності, переважно негативного характеру, яка
more » ... характеризується послабленням або втратою вольового контролю над поведінкою реципієнта і наростанням емоційного збудження. У статті запропонована власна класифікація афективних станів, яка ґрунтується на емоційному наповненні афекту. Встановлено, що афект завжди починається з приємного або неприємного подиву, а потім при наростанні емоційного збудження перетворюється в такі базові емоції, як страх, відчай, гнів і захоплення, які формують певні комбінації між собою. На основі аудиторського й електроакустичного аналізу встановлено просодичні засоби вираження афекту в англомовному кінодискурсі. Доведено, що афективне мовлення характеризується контрастним просодичним оформленням. Головною його особливістю є варіювання та контрастність всіх акустичних показників. Встановлені просодичні характеристики виокремлених типів афективних станів. У плані мелодики фрази афекту переважно характеризуються вживанням низхідних ядерних тонів та варіативних емфатичних шкал: низхідної, висхідної, ковзаючої та скандентної. Найвищі показники тонального рівня характеризують афект позитивного характеру, а також афект, заснований на страху, жахові та відчаї. Афект, заснований на презирстві або огиді, має доволі низькі тональні показники. Тональний діапазон фраз афективного мовлення є переважно середнім або широким. Особливо широкий діапазон притаманний фразам афекту, які засновані на радості та страхі. Найвищі показники інтенсивності зафіксовані в мовленні персонажів, які відчувають радість, а найнижчі -в мовленні персонажів, які відчувають огиду та відчай. Темп вимовляння фраз афективного мовлення варіюється від швидкого до помірного. Найскоріше вимовляються фрази в стані погрози та огиди, а найповільнішефрази, в яких афект ґрунтується на радості та жаху.
doi:10.32841/2409-1154.2019.42.2.21 fatcat:gyq4vnovkzcmboi74lfsydml3q