Εγγενής ανίχνευση λογοκλοπής με ευφυείς τεχνικές [article]

Andrianna Polydouri, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2016
Στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τον όρο λογοκλοπή εννοούμε την παρουσίαση δουλειάς τρίτου ως προσωπικής, ελλείψει κατάλληλης αναφοράς στην πηγή ή/και γνωστοποίησης στον συγγραφέα. Στις μέρες μας, όπου η ερευνητική δραστηριότητα αξιολογείται (και) με όρους παραγωγικότητας, ενώ, ταυτόχρονα, το διαδίκτυο προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αμέτρητα ερευνητικά έργα, η λογοκλοπή αποτελεί ένα φαινόμενο με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα που πλήττει την ερευνητική ακεραιότητα και αξιοπιστία. Η έρευνα γύρω από την
more » ... ίχνευση λογοκλοπής χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις: εξωγενή και εγγενή. Κατά την εξωγενή ανίχνευση θεωρείται ένα εξωτερικό σώμα αναφορών, όπου αναζητούνται οι ομοιότητες με το υπό εξέταση κείμενο. Κατά την εγγενή ανίχνευση, με μόνο το υπό εξέταση κείμενο ως πηγή πληροφορίας, αναζητούνται τα λογοκλεμμένα, σε αυτό, χωρία, με εργαλείο τη στυλιστική ανάλυση του κειμένου. Κατά την εργασία αυτή κατασκευάστηκε ένα σύστημα εγγενούς ανίχνευσης λογοκλοπής, το οποίο αναπτύχθηκε, κυρίως, σε Java. Κύρια μέρη του συστήματος είναι: η στυλιστική ανάλυση των κειμένων, όπου χρησιμοποιήθηκαν τόσο γνωστά όσο και πρωτότυπα στυλομετρικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά, και ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή των ύποπτων χωρίων. Κατά τη στυλιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η Java βιβλιοθήκη OpenNLP της Apache. Κατά τη μηχανική μάθηση χρησιμοποιήθηκε η Python βιβλιοθήκη Scikit-Learn. Πειραματιστήκαμε με 4 διαφορετικούς αλγορίθμους εκμάθησης (Naive Bayes, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης, Δέντρα Απόφασης, Perceptron πολλών-στρωμάτων). Ακόμη, εισήχθη, για πρώτη φορά, η ανισορροπία των δεδομένων εκμάθησης ως παράμετρος του προβλήματος. Χρησιμοποιώντας τη Github repository Unbalanced Dataset, η οποία προϋποθέτει την εργαλειοθήκη Scikit-Learn, πειραματιστήκαμε με 2 αλγορίθμους εξισορρόπησης (simple SMOTE, borderline SMOTE). Ως σώμα δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτό του διαδικτυακού διαγωνισμού για εγγενή ανίχνευση λογοκλοπής PAN@CLEF 2011, ενώ τα αποτελέσματα συγκρίνονται (και) με αυτά των διαγωνιζόμενων συστημάτων.
doi:10.26240/heal.ntua.13163 fatcat:qibcy2rrhfgi5bcwwhu4gipfc4