SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Burcu Güvendi, Hüseyin SERİN
2019 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumları ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları arasındaki ilişkininin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan yaş ortalaması 20,73±2,07 olan 155 kadın 28 erkek olmak üzere toplamda 183 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve
more » ... iziksel Aktiviteye Katılım Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde gibi betimleyici istatistikler ile Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırman bulgularında ise oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutum ölçeği toplam puanı ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyon ölçeğinin bireysel ve çevresel nedenler boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülürken tutum toplam puanı ile motivasyon ölçeğinin nedensizlik alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik kısmen olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının egzersize katılımı arttıkça derse karşı olan tutumlarının da arttığı görülmüştür. Egzersiz yapmayan öğretmen adaylarının egzersizin faydaları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları bu nedenle de oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik olumlu tutumlarının düşük olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler: Tutum, Motivasyon, Öğretmen Abstract The aim of this study is to investigate the relationship between the attitudes of prospective classroom teachers about game and physical activities and their motivation to participate in physical activity The study group consists of 183 students(155 females and 28 males) with a mean age of 20.73 ± 2.07 studying in Istanbul University-Cerrahpasa department of classroom teaching. In order to collect data in the study, "Attitude Scale for Game and Physical Activities Course" and "Motivation Scale for Participation in Physical Activity" were used. In the analysis of the data, descriptive statistics such as frequency, percentage, and Mann Whitney U, Kruskall Wallis and Spearman Correlation analysis were used. In the findings of the study, it was found that while there was a positive significant relationship between attitude scale total score and physical activity participation motivation scale and the dimensions of individual and environmental causes of play and physical activities lesson, there was a significant negative relationship between attitude total score and indifference sub-dimension of motivation scale. As a result; it was identified that the prospective teachers show partially positive attitudes towards play and physical activities. It was observed that the attitudes of the prospective teachers towards exercise increased as they increased their participation in exercise. It can be said that the prospective teachers do not have any information about the benefits of exercise and therefore, their positive attitudes towards play and physical activities are low.
doi:10.17755/esosder.573789 fatcat:4g7nnehbwfffzhlyuegbp55634