On the Degradation of Crystalline Region in P. V. A. Fiber

M. Nagano, Y. Yoshioka
1952 Sen'i Gakkaishi  
doi:10.2115/fiber.8.375 fatcat:znyqwy6errgfdnsx3zjdx3wv2a