AUTOMATYKA • 2009 • Tom 13 • Zeszyt 3

Katedra, Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka, S³awomir Je¿ewski, Piotr Duch
unpublished
Algorytmy segmentacji obrazów barwnych w rozpoznawaniu obiektów na obrazach satelitarnych i lotniczych 1. Wprowadzenie Percepcja koloru odgrywa istotn¹ rolê w badaniach nad analiz¹ i przetwarzaniem obra-zu. Miêdzy innymi dlatego, ¿e kolor stanowi bogate Ÿród³o informacji dla procedur seg-mentacji oraz dostarcza u¿ytecznych danych do algorytmów ogniskowania uwagi i œledze-nia obiektów. W literaturze podkreœla siê fakt, ¿e informacja kolorystyczna jest stosunkowo sta³a przy zmianach natê¿enia
more » ... anach natê¿enia oœwietlenia i k¹ta patrzenia, a to u³atwia zadanie wykrywania obiektów [1, 2]. róde³ tej sta³oœci upatruje siê g³ównie w separacji informacji kolorystycz-nej na zmienn¹ iluminacjê i wzglêdnie sta³¹ chrominancjê. W [3] przedstawiono wyczerpu-j¹cy przegl¹d procedur segmentacji obrazów barwnych, a w ramach niego ogólny podzia³ procedur segmentacji na metody pikselowe, otoczeniowe i fizykalne. Podobny przegl¹d przedstawi³ Cheng i wspó³autorzy [4]. Przedstawiaj¹c mnogoœae algorytmów segmentacji autorzy nie wskazali jednoznacznie na najlepszy z nich, g³ównie dlatego, ¿e u¿ytecznoœae regionów posegmentacyjnych silnie zale¿y od sposobu ich wykorzystania. 2. Dwie koncepcje segmentacji obrazów kolorowych Wed³ug uznanej definicji segmentacja jest to proces podzia³u obrazu na roz³¹czne ob-szary nazywane regionami. Segmentacja prowadzona jest przy wykorzystaniu arbitralnie wybranego kryterium funkcyjnego dzia³aj¹cego jako kryterium "podobieñstwa" pikseli lub przeciwnie jako kryterium ró¿nicowe. Kryteria te w ten czy inny sposób powstaj¹ w wyniku statystycznej, analizy ca³ego obrazu, jego fragmentu lub sekwencji obrazów. Propozycje algorytmów segmentacji mo¿na znaleŸae w wielu podrêcznikach i artyku³ach naukowych, by wymieniae tylko [5, 6]. Wyczerpuj¹cy przegl¹d procedur segmentacji dla obrazów mono-chromatycznych przedstawia miêdzy innymi [7]. Wiêkszoœae autorów projektuj¹c i opisu-j¹c procedury segmentacji, przyjmuje, ¿e segmentacja obrazu i rozpoznawanie obiektów to odrêbne operacje oraz ¿e zbiór posegmentowanych regionów jest podstawowym typem
fatcat:hmvi75i2jvhcbjwo25ruxirmju