On foliations with transverse linear connection

Anna Dolgonosova
2017 Zhurnal Srednevolzhskogo Matematicheskogo Obshchestva  
doi:10.15507/2079-6900.19.2017.01.19-29 fatcat:46mcuumegvdatmjdxeujixcbea