Stabil Koroner Arter Rahatsızlığı Olan Hastalarda Erken Repolarizasyon Patern Varlığı ile Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti Arasındaki İlişki

Serhat Karaman, Kayıhan Karaman, Abuzer Coşkun
2019 Sakarya Medical Journal  
Objective Although early repolarization pattern (ERP) has been recognized as a benign variant, in recent studies have shown that it is associated with life-threatening arrhythmias. There are different studies demonstrated that there is a strong relationship between life-threatening arrhythmias and the severity of coronary artery disease (CAD). In this study, we aimed to determine whether Gensini Score (GS) values are higher in patients with ERP.. ( Sakarya Med J 2019, 9(1):112-119 ) Materials
more » ... d Methods Totally 110 patients with ERP and 90 control subjects were enrolled to the study. GS was calculated for each patient. p values < 0.05 were considered significant Results GS was significantly higher in the ERP patients compared with the control group (19.5±20.2 vs 2.15±4.1; p<0.001). There was significant correlation between GS and age (r=0.507, p<0.001). GS was an independent predictor of ERP in multivariate logistic regression analysis (OR=0.655, 95% CI=0.557-0.769, p<0.001). In addition to, age and low-density lipoprotein cholesterol were independent predictors associated with GS in linear regression analysis (OR=0.370, 95% CI=0.085-0.655, p=0.011 and OR= -0.094, 95% CI= (-0.176-0.013), p=0.024, respectively). Conclusions An increase in the severity of CAD may be shown as a mechanism that leads to the emergence of ERP. Öz Amaç Erken repolarizasyon paterni (ERP) iyi huylu bir varyant olarak kabul edilmesine rağmen , son zamanlarda yapılan çalışmalarda hayatı tehdit eden aritmilerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hayatı tehdit eden aritmi ve koroner arter hastalığının (KAH) şiddeti arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteren farklı çalışmalar vardır. Bu çalışmada, ERP'li hastalarda Gensini Skoru (GS) değerlerinin daha yüksek olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(1):112-119 ) Gereç ve Yöntemler Çalışmaya ERP'li toplam 110 hasta ve 90 kontrol grubu alındı. Her hasta için GS hesaplandı. p< 0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular GS, ERP'li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (19.5±20.2 ve 2.15±4.1; p <0.001). GS ile yaş arasında anlamlı ilişki vardı (r= 0.507, p< 0.001). GS, çok değişkenli lojistik regresyon analizinde bağımsız bir ERP belirleyicisidir (OR= 0.655,% 95 CI= 0.557-0.769, p <0.001). Ek olarak, yaş ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü, lineer regresyon analizinde GS ile ilişkili bağımsız öngörücülerdi (OR= 0.370,%95 CI= 0.085-0.655, p= 0.011 ve OR= -0.094,%95 CI= (-0.176 -0.013), sırasıyla p= 0.024). Sonuçlar KAH'nın ciddiyetindeki artış, ERP'nin ortaya çıkmasına yol açan bir mekanizma olarak gösterilebilir. Anahtar Kelimeler Erken repolarizasyon patern; Gensini skoru; Stabil Koroner Arter Hastalığı
doi:10.31832/smj.524970 fatcat:3lgkjvt2zncflictvdq56ww5dy