4 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОНОМАСТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ TO THE PROBLEM OF FORMATION OF TOPONYMIC COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN AT THE FIRST STAGE OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

A Vasileuskaya, M Vagulka
unpublished
УДК 81"373.21 ДА ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ ТАПАНІМІЧНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ ШКОЛЬНІКАЎ НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ Ключевые слова: топонимическая компетенция, топоним, младшие школьники, структура топонимической компетенции. В статье впервые описана сущность и структура топонимической компетенции, обоснована необходимость ее формирования у младших школьников. Key words: toponynic competence, toponym, junior pupils, the structure of toponynic competence. In the article for the first time
more » ... s the nature and structure of toponymic competences, the necessity of its formation in junior pupils. Задача сучаснай школы-выхаваць асобу, гатовую да жыцця і дзейнасці ў высокатэхналагічным свеце. Школьнае навучанне павінна быць пабудавана так, каб выпускнікі змаглі самастойна ставіць перад сабой мэты, быць гатовымі да вырашэння разнастайных праблем, да самаадукацыі, да выкарыстання атрыманых у школе ведаў на практыцы. Таму адна з найбольш актуальных праблем, якая патрабуе неадкладнага вы-рашэння,-гэта распрацоўка сістэмы ключавых адукацыйных кампетэнцый, што павінны быць сфарміраваны на ўсіх ступенях атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. На наш погляд, у сучасным грамадстве недастаткова пашыраны веды і сфарміраваны ўменні ўжываць у маўленчай практыцы ўласныя імѐны, на што неадна-разова звярталі ўвагу вучоныя [3; 4]. Асабліва выразна гэта праяўляецца пры транслітарацыі асабовых імѐнаў, ужыванні запазычаных онімаў. Узнікаюць праблемы і пры выкарыстанні ў маўленчай практыцы тапанімічных назваў. Таму мы лічым, што ў школе значная ўвага павінна надавацца фарміраванню анамастычнай кампетэнцыі. Намі ўжо адзначалася неабходнасць фарміравання на І ступені агульнай сярэдняй Р е п о з и т о р и й В Г У
fatcat:zt5ebpm6tfeh3l7gjplf73ec3u