Problemy z usystematyzowaniem wewnętrznego rozwarstwienia chłopstwa

Agnieszka Galczak-Froch
2013 Krakowskie Studia Małopolskie  
Od najdawniejszych czasów chłopi stanowili w społeczeństwie polskim najliczniejszą grupę społeczną. Jednak najniższy szczebel w hierarchii spowodował, iż dotyczące ich materiały źródłowe są stosunkowo ubogie. Powoduje to szereg trudności badawczych oraz różnic interpretacyjnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie niejednoznacznego określania chłopów w źródłach i literaturze przedmiotu oraz zasugerowanie metody badań, która nie opierałaby się na problematycznych pojęciach. Stan
more » ... iach. Stan chłopski, podobnie jak inne stany, nie był jednorodny. Poszczególni włościanie różnili się zarówno stanem majątkowym 1 , jak i wykonywanymi zajęciami. Nazewnictwo określające zajęcia chłopskie nie budzi wątpliwości. Z dużą dokładnością bowiem można określić, czym zajmował się pasterz, włodarz, młynarz, karczmarz, fornal czy dziewka, pracująca we dworze. W wielu przypadkach źródła archiwalne podają również sposób i wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia różnych funkcji na wsi. Cała rzesza rzemieślników wiejskich została także opracowana w sposób jednoznaczny. Wielu włościan o niższym statusie majątkowym łączyło różne zajęcia. Nie jest niczym wyjątkowym, że wyrobnik rolny lub komornik zajmował się również kowalstwem 1 Pojęcia status/stan majątkowy i status materialny używane są w niniejszym rozdziale w znaczeniu stanu formalnoprawnego czyli pozycji społecznej uzależnionej od posiadanego majątku (ilość ziemi, inwentarz) jednostki w danej grupie -w naszym przypadku w grupie włościańskiej. Takie znaczenie podaje bowiem Słownik języka polskiego.
doi:10.15804/ksm201312 fatcat:uv6ojfjowfcvxcvlsqusmp54bu