Monika Grottel

Uniwersytet Gdañski
2016 International Business and Global Economy   unpublished
Protekcjonizm we wspó³czesnym handlu miêdzynarodowym Kierunki rozwoju wspó³czesnej polityki handlowej, krytyka tradycyjnego protekcjonizmu oraz kryzys gospodarczy zapocz¹tkowany w 2008 r. spowodowa³y w globalnym podejoeciu do proble-matyki protekcjonizmu istotn¹ zmianê. Celem artyku³u jest wskazanie g³ównych motywów po-dejmowania praktyk protekcjonistycznych we wspó³czesnym handlu miêdzynarodowym oraz okreoelenie kierunku, w którym powinny one zmierzaae. Aby osi¹gn¹ae tak sformu³owany cel
more » ... czy, zdefiniowano konsekwencje wynikaj¹ce z procesu globalizacji dla wspó³czesnego handlu oraz poddano analizie wspó³czesne argumenty na rzecz protekcjonizmu, tj. strategiczn¹ politykê handlow¹ i politykê przemys³ow¹. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizê krajowych i zagranicznych Ÿróde³ literaturowych oraz syntezê informacji. S³owa kluczowe: protekcjonizm, globalizacja, liberalizacja handlu, handel miêdzynarodowy Klasyfikacja JEL: A1, K1, K11 Protectionism in contemporary international trade The direction of the development of contemporary trade policy and the criticism of the traditional concept of protectionism together with the economic crisis that began in 2008 resulted in a significant change in the global approach to the problem of protectionism. The aim of this article is to determine the main motives of protectionist practices in contemporary international trade, as well as to identify the desired direction of their development. To achieve this aim the author explained the consequences of the process of globalization for the international environment and analysed the arguments for protectionism, i.e., strategic trade policy and industrial policy. The author studied both Polish and foreign literature and official documents regarding protectionist practices. Wprowadzenie Teoria ekonomii potwierdza, ¿e to wolny od ograniczeñ handel zagraniczny prowadzi do rozwoju gospodarek uczestnicz¹cych w wymianie, wzrostu presji konkurencyjnej na rynku, a w rezultacie do spadku kosztów produkcji i cen.
fatcat:ztqytjpq55bkzhuzmddkomgrty