İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: BİT Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet

Aslı Bugay, Fidan Korkut-Owen
2016 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (BİTK) ile benlik saygısı, dışadönüklük ve cinsiyetin iletişim becerilerini ne ölçüde yordadığını araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dört Anadolu Lisesinin 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden ve araştırmaya gönüllü katılan 738 (409 kız, 329 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, BİTK, benlik saygısı, dışadönüklük ve
more » ... iyetin ergenlerin iletişim becerilerini anlamlı düzeyde yordadığını ve varyansın % 51'ini açıkladığı göstermiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre bu değişkenler içinde iletişim becerilerinin en iyi yordayıcısı benlik saygısıdır. Ardından sırasıyla dışa dönüklük, BİTK ve cinsiyet değişkenleri gelmektedir. Sonuçlar ilgili alanyazını ışığında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, benlik saygısı, dışadönüklük, cinsiyet, iletişim becerileri. Abstract: The aim of this study is to investigate the role of information and communications technology (ICT) usage, self-esteem, extraversion and gender in predicting communication skills of adolescents. There were 738 participants (409 girls, 329 boys), who were 9th, 10th, and 11th grade students of four high schools located in Çankaya, Ankara. Multiple regression was carried out to analyze the data. Results of the multiple regression indicated that ICT usage, self-esteem, extraversion and gender significantly predicted communication skills of adolescents and accounted for 51% of the variance. Multiple regression analysis showed that among the variables, the best predictor of communication skills was self-esteem. Extraversion, ICT usage and gender variables follow, respectly. The findings were discussed in comparison to those of existing literature.
doi:10.17860/efd.26005 fatcat:hypkss4cenfe7jjrhb3i6wkddq