Features of the course and treatment of acute stroke in patients with diabetes mellitus

О. А. Галушко
2017 Family Medicine  
Цукровий діабет (ЦД) є однією з причин і важливим факто ром ризику виникнення гострого інсульту (ГІ), а інсульт у свою чергу є однією з причин розвитку декомпенсації ЦД. Мета дослідження: проаналізувати особливості перебігу та лікування ГІ у хворих на ЦД та інші порушення вугле водного обміну. Матеріали та методи. Було проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 416 хворих на ГІ. Пацієнти були роз поділені на три групи: 1 а група -хворі з встановленим до початку інсульту ЦД, 2 а група
more » ... з уперше виявленим ЦД та 3 я група -хворі без ЦД. Результати. У хворих на ЦД значно переважали ішемічні інсульти (107 зі 110 хворих, або 97,3%). Випадки гемо рагічних ГІ у цих пацієнтів були поодинокими і практично казуїстичними. Хворі, госпіталізовані до відділення інтен сивної терапії (ВІТ) з приводу ГІ мали перебіг від середньої тяжкості до вкрай тяжкого (бали за NIHSS коливалися у межах 9-18, з максимальними цифрами у 34 бали). Нейро протектори призначали практично усім хворим на гострий інсульт (99,6%), починаючи з 1-2 ї доби. У деяких випад ках призначали по 2-3 нейропротектори одночасно. Голов ною причиною повторного переведення хворих до ВІТ на 2-3 ю та 8-9 у добу були порушення зовнішнього дихання. Заключення. У результаті аналізу лікування хворих на гос трий інсульт за наявності цукрового діабету (ЦД) було вста новлено, що потрібно вдосконалювати наступні напрямки інтенсивної терапії цих пацієнтів: 1) виявлення і діагностика ЦД та прихованих форм порушень вуглеводного обміну; 2) діагностика, моніторинг та корекція порушень дихання; 3) інфузійна терапія (баланс рідини, вибір розчинів). Ключові слова: гострий інсульт, цукровий діабет, декомпен сація, порушення дихання, інтенсивна терапія.
doi:10.30841/2307-5112.5(73).2017.123093 fatcat:bkpmwmpkkfgjnopchak6wwifsm