Lack of pyridoxine, a factor in the diagnosis of glossopyrosis
Manjak piridoksina faktor u kijagnostici zarenja jezika

J Aurer-Kozelj, K Jorgic-Srdak
1971 Acta Stomatologica Croatica  
Zavod za bolesti usta Stomatološkog fakulteta, Zagreb predsto jn ik Zavoda prof. d r M. Dobrenić Manjak piridoksina faktor u dijagnostici žarenja jezika J. AURER-K02ELJ i K. JORGIĆ-SRĐAK U lite ra tu ri se sim ptom žarenja jezika ra z lič ito naziva: glossx)dy-n4a7" §k)ssopyrosa, hyperestesia linguae, ili samo glossitis su pe rficia lis (Schuermann i su r.1, O r b a n i Wentz2 , Pindborg3 , Stones4 , Reichenbach5 i d r ) . Žarenje jezika najčešće se smatra znakom poremećaja nastalih u vezi s
more » ... astalih u vezi s poremećenim e k v ilib rije m općih m etaboličkih procesa u organizm u (Rat schow6 , Kühn7 ). Sim ptom i k o ji prate žarenje jezika mogu se p o d ije liti u d vije skupine. U p rv o j sku pini, osim s u b je k tiv n og_o.sjedaja žarenja, nema lokalnih o b je k tiv n ih znakova bolesti. Drugu skupinu čine s ta n ja r_u_.k o jim a su uz TüB]¥kTivn e tegö5e"z¥ren]a " iz raže n i i o b je k tiv n i loka lni.znaci bolesti. Na jeziku se mögu~Ja\nl\: p ro m j ena ..atrofija f i l i f o rm nih papila, deskvamacija i eksfo lija c ija epitela (Jacoby8 , Begemann9 " ) . S obzirom na etiološke fa kto re , žarenje jezika može b iti rani znak hiperkrom ne d eficita rn e m egaloblastičke anemije, ili nedostatka vitam ina B skupome:" T a p ! imp tom često p ra ti porem ećaje~zelučan-eI^kreci je i endokrine--dts-ftmkcije. Može se ja v iti i u žena u menopauzi te u d ija b e tiča ra .JJ dija be tičara se smatra posljedicom d a j a be t ič kog^Ti^TTtTs a " i nfTa"nJk a B2 vitam ina (Schuermann i su r.1, Begemann9 , Reinwei n10).
pmid:5291805 fatcat:adryfppr3bfnlntm4dnmukw6mm