Degradation of Polymers by High Frequency Oscillating Ions
〔101〕イオンの高周波振動によるポリマーの解重合

Takashi Fukutomi, Toshio Kakurai, Tatsuya Noguchi
1967 Kobunshi Kagaku  
doi:10.1295/koron1944.24.727 fatcat:ezkmxe6kpnea3mnwgunbbzfaoa