Türkiye'de Çevresel Kuznets Hipotezi ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karbon Salımı Üzerine Etkisi: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yaklaşımı

Abdullah Emre ÇAĞLAR, Mehmet MERT
2017 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZ Çalışmanın amacı çevresel Kuznets hipotezini sınamak ve yenilenebilir enerji tüketimi ile sera gazı salımı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla; karbondioksit emisyonu, gayri safi yurtiçi hasıla ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik tüketimi değişkenleri kullanılarak 1960-2013 dönemi için seriler elde edilmiş; tek ve çift yapısal kırılmalı birim kök testleriyle beraber yapısal kırılmaya izin veren eşbütünleşme analizleri ile seriler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı
more » ... pit edilerek dinamik en küçük kareler yöntemi ile uzun dönem denge ilişkisi tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda yenilenebilir kaynaklı enerji tüketiminin sera gazı salımını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye'de, Çevresel Kuznets hipotezinin geçerli olduğu ekonometrik yöntemlerle belirlenmiştir. ABSTRACT The aims of study are to reveal that how renewable energy consumption impacts on the GHG emissions and test the environmental Kuznets curve hypothesis for Turkey. For this purposes, series of CO2 emissions, GDP and electricity generated using renawebles between 1960 and 2013 are used. The unit root tests with structural breaks have been performed and cointegration tests have been used. Finally, DOLS estimation method has been used to find out long run relationship. Model results show that renewable electricity production has negative and significant effects on the carbon emmissions and results supported the validity of Environmenal Kuznets Curve hypothesis for Turkey.
doi:10.18657/yonveek.307485 fatcat:dtwucqstpnb4dd2t57n3kxpiim