Devalüasyonların Kısa Ve Uzun Dönemli Etkinliği: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz

Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ
2014 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada, nominal ve reel döviz kuru arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki incelenerek nominal devalüasyonun reel devalüasyona dönüşüp dönüşmediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaçla ARDL eş-bütünleşme testi kullanılarak uzun dönem ilişkisi, hata düzeltme modeli (ECM) ile de kısa dönem ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, 1995-2004 döneminde, Türkiye'deki nominal ve reel döviz kurlarının kısa ve uzun dönemde ilişkili olduklarını, ancak beklenen pozitif yönlü etkileşimin
more » ... yönlü etkileşimin sadece kısa dönemde sağlandığını göstermektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilen devalüasyon operasyonunun cari açık üzerindeki olumlu etkisi kısa bir süre için görülmekte, orta ve uzun dönemde bu etki kaybolmaktadır. ABSTRACT In this paper it is aimed to answer the question of whether nominal devaluation leads to real devaluation via examining the short and long run relationship between nominal and real exchange rate. To this end long run relationship is investigated by using ARDL co-integration test method where short run relationship is investigated by ECM. Results of the analysis reveal that in the 1995-2004 period, nominal and real exchange rates are correlated but expected positive interaction is valid only in short run in Turkey. Thus, positive impact of devaluation operation on current deficit is fugitive and in the long run this effect dies away.
doi:10.18026/cbusos.14274 fatcat:bvpozyyakzcgpbsf6rhtq5orvm