The effect of the accelerated aging on the mechanical properties of the PMMA denture base materials modified with itaconates

Pavle Spasojevic, Milorad Zrilic, Dragoslav Stamenkovic, Sava Velickovic
2011 Hemijska Industrija  
Izvod Itakonati, estri itakonske kiseline, zbog svoje niske toksičnosti i mogućnosti da se dobiju iz nepetrohemijskih izvora veoma su pogodni materijali za biomedicinsku primenu. Zbog svoje strukturne sličnosti sa metakrilatima oni predstavljaju najvažniji materijal za zamenu metakrilatnih polimera. U ovom radu su sintetisani novi dentalni materijali tako što je komercijalni dentalni materijal modifikovan di-n-metil-itakonatom (DMI) (PMMA/PDMI) ili di-n-butil-itakonatom (DBI) (PMMA/PDBI), a
more » ... jeni proizvodi okarakterisani su infracrvenom spektroskopijom (FT-IR), tečnom hromatografijom (HPLC-UV) i diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC). Pod istim eksperimentalnim uslovima sintetisan je i referentni uzorak poli(metil-metakrilata) (PMMA). Glavni cilj rada je bio da se ispita kako uvođenje male količine itakonata u smešu za polimerizovanje metal metakrilata (MMA) utiče na mehanička svojstva ovako dobijenih dentalnih materijala i to u dužem vremenskom periodu. Zato je ispitan uticaj ubrzanog starenja na mehanička svojstva sintetisanih materijala. Ubrzano starenje je izvedeno u destilovanoj vodi na temperaturi od 70 °C u trajanju od 30 dana. Uzorcima su ispitana mehanička svojstva -zatezna čvrstoća, relativna deformacija pri kidanju, tvrdoća i žilavost. Rezultati su pokazali da sa porastom udela DMI i DBI u materijalu ispitivani parametri opadaju kako pre tako i nakon starenja, što je izraženije kod uzoraka PMMA/PDBI. Receptura za bazu zubnih proteza modifikovana sa 2,5 mas% DMI-a pokazala je najbolje rezultate. Ova receptura ima za 50% manju količinu zaostalog MMA u odnosu na referentni uzorak (komercijalni PMMA materijal za bazu proteze), a istovremeno poseduje slične vrednosti zatezne čvrstoće, relativne deformacije pri kidanju i žilavosti, i povećanu tvrdoću u odnosu na referentni uzorak. Ključne
doi:10.2298/hemind110727070s fatcat:mvnmgxva4jbl3ggpmnfh3fvoxq