Benigh Reccurent Lymphocytic Meningitis (Mollaret Meningitis): a Case Report

O. N. Zhadan, L. V. Shagal, M. A. Barabanova, L. V. Timchenko, O. V. Stoyanova, T. A. Petropavlovskaya, Y. Y. Kasyanenko, A. N. Torgashova, V. A. Porkhanov
2018 Neotložnaâ Medicinskaâ Pomoŝʹ  
doi:10.23934/2223-9022-2018-7-3-260-264 fatcat:st3pmoyhcfax5owoaklt2asg24