PROBLEMS OF EFFICIENCY OF NORMS THAT ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF WORK

L.F. Kupina
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
купіна л.Ф., к.ю.н., професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін факультету політології та права, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Метою роботи є визначення проблем ефективності реалізації норм, що визначають право на свободу працю. Доведено, що свобода праці є природним правом людини, гарантія та реалізація якого залежить від політичного режиму, що панує в державі та рівня розвитку демократичних засад його функціонування. Наголошено, що свобода
more » ... раці визначається як категорія вільного вибору індивідуального розвитку громадянином, який в наслідку свого професійного чи особистісного розвитку створює тенденції для загального використання результату своїх знань, вмінь чи навичок, якщо ця свобода праці прямо чи опосередковано обмежується. Обґрунтовано доцільність відмежування категоріального ряду «свобода праці», «принципу свободи праці» та «права на працю». Визначено, що свобода праці в певній мірі проявляється у реалізації права на працю, то її забезпечення має мати пряме, систематичне, стабільне правове підґрунтя, що буде сприяти ефективному регулюванню відносин в сфері праці, а не бути декларативними гаслами, які не несуть практичного результату при їх застосуванні. Підкреслено, що розбудова демократичної держави має базуватися на створенні дієвого механізму реалізації, охорони та захисту прав її громадян і в даному випадку не можливо не визнати факт про те, що при виборі такої форми державного устрою абсолютно закономірною є тенденція суспільного розвитку, де одним із домінуючих принципів функціонування соціального життя є свобода праці. Визначено, що свобода праці наповнена соціальним загально гуманітарним змістом, що встановлює первинність свободи праці по відношенню до держави, обов'язку держави щодо її забезпечення. Обґрунтований висновок, що свобода праці є тим правом людини, соціальний зміст якого напряму залежить від політичної складової в розвитку держави, рівня економіки країни, особистих якостей носія цього права. Ключові слова: політико-правовий режим, принцип, свобода праці, соціальна ефективність, юридична ефективність. The purpose of this work is to identify problems of effective implementation of the rules governing the right to freedom of labor. It has been proved that freedom of labor is a natural human right, the guarantee and realization of which depends on the political regime prevailing in the state and the level of development of the democratic principles of its functioning. It is emphasized that freedom of labor is defined as a category of free choice of individual development by a citizen who, as a result of his professional or personal development, creates tendencies for general use of the result of his knowledge, skills or abilities, if this freedom of labor is directly or indirectly limited. The expediency of distinguishing the categorical series "freedom of labor", "principle of freedom of labor" and "right to work" is substantiated. It is determined that the freedom of labor is manifested to some extent in the implementation of the right to work, its provision should have a direct, systematic, stable legal basis that will contribute to effective regulation of labor relations, and not be declarative slogans that do not have practical results. their application. It is emphasized that the development of a democratic state should be based on the creation of an effective mechanism for realization, protection and defense of the rights of its citizens and in this case it is impossible not to recognize the fact that the choice of such a form of government is a natural trend of social development principles of functioning of social life is freedom of labor. It is determined that the freedom of labor is filled with social general humanitarian content, which establishes the primacy of freedom of labor in relation to the state, the duty of the state to ensure it. The conclusion that freedom of labor is a human right, the social content of which directly depends on the political component in the development of the state, the level of the country's economy, the personal qualities of the holder of this right.
doi:10.32782/2524-0374/2021-1/91 fatcat:ib3me3fuu5hqpcoksvlssljw6m