‫سبالن‬ ‫عسل‬ ‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫و‬ ‫رادیکالی‬ ‫آنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫فنولی‬ ‫ترکیبات‬ ‫میزان‬ ‫تعیین‬ 2 ‫خدابخشیان‬ ‫سارا‬ *1 ‫کامکار‬ ‫ابوالفضل‬ ‫ایران‬ ،‫تهران‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫دامپزشکی‬ ‫دانشکده‬ ،‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بهداشت‬ ‫گروه‬ )1 ‫ایران‬ ،‫تهران‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫دامپزشکی‬ ‫دانشکده‬ )2 Determination of the total phenolic, flavonoid and antioxidant activity of Sabalan Honey

A Kamkar, S Khodabakhshiyan
2017 Journal of Veterinary Research   unpublished
ANOVA)one-way ‫کوئرستین‬ ‫معادل‬ 3/80-13/20 mg(‫فالونوئیدی‬ ‫تام‬ ‫محتوای‬ ،)‫عســل‬ 100 g ‫در‬ ‫اســید‬ ‫گالیک‬ ‫معادل‬ 15/71-41/58 mg(‫فنولیک‬ ‫ترکیبات‬ ‫اسید‬ ‫لینولئیک‬-‫بتاکاروتن‬ ‫پراکسیداسیون‬ ‫مهار‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫و‬)%23/19-94/ 25(DPPH ‫روش‬ ‫به‬ ‫اکســیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ،)‫عســل‬ g100 ‫در‬ ،‫شد‬ ‫منفی‬)‫یک‬ ‫(نمونه‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫تمام‬ ‫دیاستازی‬ ‫فعالیت‬ .)11/99-20/50 mEq/kg(‫آزاد‬ ‫اسیدیته‬ ،)3/63-3/83(pH ،)% 69/54-85/69(،‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
more » ... سیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫فعالیت‬ ‫آزمون‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ :‫نهایی‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ .‫گردید‬ ‫مثبت‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫تمام‬ HMF ‫تست‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫فرآوری‬ ‫نامناسب‬ ‫شرایط‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ HMF ‫و‬ ‫دیاستاز‬ ‫آزمون‬ ‫استثنای‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫جهانی‬ ‫استانداردهای‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫شیمیایی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ .‫باشد‬ ‫وغیره‬ ‫عسل‬ ‫نبودن‬ ‫تازه‬ ،‫محصول‬ ‫دادن‬ ‫حرارت‬ ،‫نگهداری‬ ‫فنولی‬ ‫تام‬ ‫محتوای‬ ،‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫فعالیت‬ ،DPPH ،‫عسل‬ :‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫واژه‬ * Corresponding author's email: akamkar@ut.ac.ir, Tel: 021-61117042, Fax: 021-66933222 Abstract: BACKGROUND: Honey is recognized as having different biological properties including antioxidant effects. Phenolic acids and flavonoids are the main antioxidant in this api-ary product. OBJECTIVES: In this study eight samples of Sabalan honey were screened to evaluate the antioxidant activity, total phenolic and flavonoid content. METHODS: Antioxidant activity of honey samples was determined by DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) method and β-carotene bleaching assay, total phenolic and flavonoid by Folin-Ciocalteu and Aluminium chloride methods, in addition, in all samples, some physico-chemical parameters (pH, acidity, diastase activity, existence or nonexistence of HMF) were measured according to Iranian National Standardization N92. Data were analyzed using ANOVA (one-way). RESULTS: Total phenolic and flavonoid content of honeys ranged respectively from 15.71-41.58 (mg GAE/100g honey) and 3.80-13.20 (mg QE/100g honey). Antioxidant activity was between 23.19%-94.25%, β-carotene bleaching inhibition 69.54%-85.69%, pH ranged from 3.63-3.83, Acidity 11.99-20.50 mEq/kg , diastase activity of all samples was negative except sample No.1. All samples had positive HMF results. CONCLUSIONS: Regarding the above results, it could be concluded that the honey samples have significant antioxidant activity. All parameters of physicochemical test were according to the international specifications except diastase and HMF tests, which may be due to improper processing and storage condition, heating treatment, old honey,etc.
fatcat:6zwownwzxrckpdsmkrc3zx76sm