CHALLENGES OF TEACHING ELECTION LAW IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

V. O. Serohin, M. M. Voronov
2017 Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Pravo  
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Воронов М. М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Анотація: у статті сформульовано авторські пропозиції щодо методології та організації викладання виборчого права у вищих навчальних закладах
more » ... країни у контексті розробки Модельної програми цієї дисципліни. Стверджується, що «Виборче право» має стати нормативною дисципліною в освітніх планах підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями 081 -право, 262 -правоохоронна діяльність, 281публічне управління та адміністрування, а також 293 -міжнародне право. Обґрунтовано авторську позицію щодо обсягу і структури цієї дисципліни. Ключові слова: вибори; виборче законодавство; виборче право; система виборчого права; викладання виборчого права. Аннотация: в статье сформулированы авторские предложения по методологии и организации преподавания избирательного права в высших учебных заведениях Украины в контексте разработки Модельной программы данной дисциплины. Утверждается, что «Избирательное право» должно стать нормативной дисциплиной в образовательных планах подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня «магистр» по специальностям 081 -право, 262 -правоохранительная деятельность, 281 -публичное управление и администрирование. Обоснована авторская позиция относительно объема и структуры данной дисциплины. Ключевые слова: выборы; избирательное законодательство; избирательное право; система избирательного права; преподавание избирательного права. Annotation: the article contains author's proposals on methodology and organization of teaching of suffrage in higher educational institutions of Ukraine in the context of the development of the Model Program of this discipline. It is asserted that the "Electoral Law" should become a normative discipline in the educational plans for training specialists of the educational and qualification level "master" in specialties 081law, 262law enforcement, 281public governing and administration. The author's position on the volume and structure of this discipline is grounded.
doaj:fa62a3d50cdd4a62aeabe5ab371426db fatcat:wxap33lqonfgrcx4fhuhdz22gm