2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları

Sayım AKTAY, Halise Sibel ÇETİN
2019 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları Özet Bu araştırmanın amacı 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi dersi öğretim programlarını programın yapısı ve ögeleri açısından incelemektir. Çalışma nitel araştırma türünde olup veriler doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Hayat Bilgisi dersi öğretim programları; programın ögeleri, program yapısı, öğretim programının amaçları, beceriler, değerler, ölçme ve değerlendirme, uygulamada dikkat edilecek hususlar, üniteler açısından değerlendirilmiştir.
more » ... aştırmanın bulgularına göre her üç program amaçlara, becerilere, değerlere ve ölçme ve değerlendirme anlayışına sahiptir. Ayrıca her üç programda 6 ünite yer almaktadır. 2017 ve 2018 programlarında yer alan üniteler aynı olup 2015 programı ile farklılık göstermektedir. 2015 programı sonrası programda ders koduna da yer verilmiştir. Ancak programın amaçlarında ve yer verilen değerlerde sadeleştirmeye gidildiği, becerilerin ise genel olarak aynı kaldığı ortaya çıkmıştır. Abstract The aim of this research is to examine the curriculum of 2015, 2017 and 2018 Life Science course in terms of structure and elements of the program. The study is a qualitative research, and the data is obtained by document analysis technique. The elements of the program, program structure, objectives of the curriculum, skills, values, measurement and evaluation, the points to be considered in the application, and the units of Life Science course curriculum were evaluated. According to the findings of the study, all three programs have objectives, skills, values and understanding of assessment and evaluation. There are also 6 units in each of the three programs. The units included in the programs of 2017 and 2018 are the same but a little different from the 2015 program. The course code is included in the program after 2015 program. However, the programs aims and values were simplified and skills remained the same in general.
doi:10.17494/ogusbd.548537 fatcat:ctgyetalwvbptgeu72pcr53dgm