Domestic sewage treatment plant or ecological septic tank

2017 Technical Transactions  
In areas with scattered buildings and a low population density, the sewage management infrastructure is underdeveloped. Until recently, the only practical solution was to make a non-effluent and tight tank: a septic tank, which was one of the means to carry sewage away from detached houses in areas without sewage systems. Currently, domestic sewage treatment plants are highly popular. The paper shows the operating principle of a septic tank and a domestic treatment plant and analyses their
more » ... tages and disadvantages. Particular attention was paid to the economical aspect. Streszczenie Na terenach o rozproszonej zabudowie i niewielkiej gęstości zaludnienia istnieje niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna. Do niedawna jedynym praktycznym rozwiązaniem była budowa szamba; obecnie dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W artykule porównano zasady działania i eksploatacji zbiornika bezodpływowego i oczyszczalni przydomowej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt ekonomiczny. Słowa kluczowe: przydomowa oczyszczalnia ścieków, zbiorniki bezodpływowe, analiza kosztów
doi:10.4467/2353737xct.17.081.6438 fatcat:tcixgzyu3nc6tbrwy6ardzzdni